• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(32)/2018, dodano 1 października 2018.

Test sześciu warunków unijnego standardu pojęcia „sądu” a polski wymiar sprawiedliwości – rozważania na kanwie wyroku TSUE z 27.2.2018 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses*

dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska

(inne teksty tego autora)

16 Tak pkt 38 wyroku TS z 27.2.2018 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses.

17 Ibidem, pkt 42.

18 Ibidem (zob. podobnie wyroki TS: z 19.9.2006 r., w sprawie C-506/04, Dz.Urz. UE C z 2006 r. Nr 587, pkt 51; a także z 16.2.2017 r., w sprawie C-503/15, Dz.Urz. UE C z 2017 r. Nr 126, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).

19 Całkowicie odmienna w tym zakresie była wypowiedź z 2.9.2017 r. Wiceministra spraw zagranicznych K. Szymańskiego, który twierdził, że przekształcenia nie dotyczą wprost zasady praworządności, lecz jedynie jej interpretacji. Wypowiedź dostępna na: https://pap.pl

20 Tak pkt 42 wyroku TS z 27.2.2018 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses.

21 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.

22 Zob. N. Półtorak [w:] Karta Praw Podstawowych, s. 1175 i n.

23 Zob. K. Gajda, Alternatywne metody rozwiązywania sporów, s. 26–29; K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.

24 Zob. zamiast wielu: wyrok ETS z 16.12.1976 r. w sprawie 33/76 Rewe-Zentralfinanz eG i Rewe-Zentral AG przeciwko Landwirtschaftskammer für das Saarland, Zb.Orz. 1976, s. 1989; wyrok ETS z 16.12.1976 r. w sprawie 45/76 Comet BV przeciwko Produktschap voor Siergewassen, Zb.Orz. 1976, s. 2043; wyrok ETS z 10.7.1997 r. w sprawie C-261/95 Palmisani przeciwko Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Zb.Orz. 1997, s. I-4025; wyrok ETS z 13.3.2007 r. w sprawie C-432/05 Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd przeciwko Justitiekanslern, Zb.Orz. 2007, s. I-2271.

25 Zob. E. Storskrubb, J. Ziller, Access to Justice in European Comparative Law [w:] Access to Justice, s. 184–187.

26 Zob. N. Półtorak [w:] Karta Praw Podstawowych, s. 1175 i n.; por. także wyrok ETS z 22.12.2010 r. w sprawie C-279/09 DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland, Zb.Orz. 2010, s. I-13849, pkt 30, 31; postanowienie TS z 1.3.2011 r. w sprawie C-457/09 Claude Chartry przeciwko państwu belgijskiemu, Zb.Orz. 2011, s. I-819, pkt 25; a także wyrok TS z 28.7.2011 r. w sprawie C-69/10 Brahim Samba Diouf przeciwko Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Zb.Orz. 2011, pkt 49; tak K. Gajda-Roszczynialska, Komentarz do art. 2 KPC [w:] Komentarz do postępowania cywilnego, t. I, pod red. A. Góry-Błaszczykowskiej, Warszawa 2015, s. 24 i n.

27 Zob. wyrok ETS z 15.5.1986 r. w sprawie 222/84 Marguerite Johnston przeciwko Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, Zb.Orz. 1986, s. 1651; wyrok ETS z 29.10.1980 r. w połączonych sprawach 209–215/78 i 218/78 Heintz van Landewyck SARL i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 1980, s. 3125; wyrok ETS z 15.10.1987 r. w sprawie 222/86 Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) przeciwko Georges Heylens i in., Zb.Orz. 1987, s. 4097; z 9.2.2006 r. w połączonych sprawach C-23/04–C-25/04 Sfakianakis AEVE przeciwko Elliniko Dimosio, Zb.Orz. 2006, s. I-1265, pkt 28; wyrok SPI z 15.1.2003 r. w połączonych sprawach T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 oraz T-272/01 Philip Morris International, Inc i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 2003, s. II-1, pkt 121.

28 Wyrok ETS z 26.6.2007 r. w sprawie C-305/05 Ordre des barreaux francophones et germanophone i in. przeciwko Conseil des ministres, Zb.Orz. 2007, s. I-5305, pkt 29 i z 1.7.2008 r. w połączonych sprawach C-341/06 P i C-342/06 Chronopost SA i La Poste przeciwko Union française de l’express (UFEX) i in., Zb.Orz. 2008, s. I-4777, pkt 44.

29 Zob. wyrok ETS z 17.12.1998 r. w sprawie C-185/95 Baustahlgewebe GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 1998, s. I-8417.

30 Zob. wyrok ETS z 13.2.1979 r. w sprawie 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 1979, s. 461; wyrok ETS z 17.12.1998 r. w sprawie C-185/95 Baustahlgewebe GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 1998, s. I-8417.

31 Por. np. wyrok ETS: z 14.1.1982 r. w sprawie 64/81 Nicolaus Corman & Fils SA przeciwko Hauptzollamt Gronau, Zb.Orz. 1982, s. 13, pkt 8; z 6.3.2008 r. w sprawie C-98/07 Nordania Finans A/S ir BG Factoring A/S przeciwko Skatteministeriet, Zb.Orz. 2008, s. I-1281, pkt 17; z 1.3.2012 r. w sprawie C-166/11 Ángel Lorenzo González Alonso przeciwko Nationale Nederlanden Vida Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A.E., Zb.Orz. 2012.

Strona 12 z 17« Pierwsza...1011121314...Ostatnia »