• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(10)/2012, dodano 17 lutego 2013.

Wstępna narada składu orzekającego przed rozprawą apelacyjną

W niniejszym artykule przedstawiono uwagi dotyczące sposobu funkcjonowania i potrzeby utrzymania instytucji sprawozdania sędziego sprawozdawcy w rozumieniu art. 377 KPC oraz poprzedzania rozprawy apelacyjnej naradą wstępną. Kluczowe jest przy tym pytanie o zakres czynności dokonywanych na naradzie wstępnej oraz to, czy wstępna narada przed rozprawą zastępuje tę właściwą naradę, która powinna odbyć się po zamknięciu rozprawy? Prezentowane poniżej stanowiska uwidaczniają, że inaczej kwestia ta jest postrzegana przez sędziów, a inaczej przez pełnomocników.

Dotychczasowa wykładnia art. 377 KPC a konieczność usprawnienia postępowania cywilnego

Konieczność usprawnienia postępowania cywilnego pociąga za sobą eliminację bądź konieczność zmiany uregulowań niektórych instytucji procesowych. Sprawozdanie sędziego sprawozdawcy, o jakim mowa w art. 377 KPC, to tylko jedno ze stadiów rozprawy apelacyjnej. Jako element obligatoryjny rozprawy nie może być pominięty nawet za zgodą stron ani na ich zgodny wniosek. Zwięzłe sprawozdanie ze stanu sprawy ma wskazywać przebieg dotychczasowego postępowania, w szczególności zaś twierdzenia stron, sposób obrony pozwanego, wyniki postępowania dowodowego oraz inne okoliczności istotne z punktu widzenia rozpatrywanej apelacji. Sprawozdanie obejmuje także przedstawienie treści zaskarżonego wyroku i poczynionych przez sąd I instancji ustaleń faktycznych oraz jego argumentacji, co do podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięcia, a ponadto przytoczenie zarzutów i wniosków apelacyjnych. W taki sposób przedstawia sprawozdanie sędziego T. Wiśniewski1 wyraźnie dodając, że sprawozdanie to nie powinno polegać na streszczeniu dotychczasowego przebiegu sprawy. Sprawozdanie tak rozumiane trudno identyfikować ze zwięzłością i nie wydaje się być niezbędne dla prawidłowego orzekania apelacyjnego.
Dostęp do pełnych tekstów mają zalogowani (Login) Użytkownicy będący członkami SSP „Iustitia” lub prenumeratorami Kwartalnika (wersji drukowanej lub elektoroniczej - możliwość zakupu prenumeraty www.e-księgarnia.beck.pl)