• Prawo karne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(5)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Rozpoznanie wniosku obrońcy z urzędu o zasądzenie wynagrodzenia w postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym – glosa

Krzysztof Dąbkiewicz
(inne teksty tego autora)

W postępowaniu odwoławczym albo kasacyjnym, w wypadku gdy obrońca z urzędu złożył wniosek o zasądzenie wynagrodzenia w stawce wyższej niż minimalna za udział w tym postępowaniu, to taki
wniosek powinien rozpoznać sąd odwoławczy albo kasacyjny, chociażby wydał orzeczenie, które nie kończy postępowania w sprawie.

Postanowienie SN (7) z 20.10.2009 r., I KZP 1/09, OSNKW Nr 12/2009, poz. 101, Biul. SN Nr 12/2009

[hidepost=1]

Stan faktyczny

Zarówno teza, jak i uzasadnienie glosowanego orzeczenia, rodzą wątpliwości, zwłaszcza gdy uwzględni się układ procesowy, na tle którego zostały one sformułowane. Z tych względów należy poczynić parę uwag wyjaśniających.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. Adwokat został wyznaczony jako obrońca z urzędu do zbadania podstaw wniesienia kasacji. Następnie sporządził i wniósł on kasację, w której zawarł także wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu, które nie zostały uiszczone, przy rozważeniu zwiększenia stawki podstawowej z uwagi na nakład pracy obrońcy. Po rozpoznaniu kasacji SN przekazał składowi siedmiu sędziów tego sądu zagadnienie wymagające zasadniczej wykładni ustawy. Sąd Najwyższy w powiększonym składzie przejął sprawę do swego rozpoznania, a następnie po rozpoznaniu kasacji uchylił zaskarżony wyrok i poprzedzający go wyrok sądu I instancji, przekazując mu sprawę do ponownego rozpoznania. W wyroku nie orzekł o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej przez wyznaczonego z urzędu adwokata. Jednocześnie SN postanowił zastosować wobec skazanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zażalenie na powyższe złożył wcześniej wyznaczony adwokat, który jednocześnie ponownie złożył wniosek o „przyznanie kosztów procesu w postępowaniu kasacyjnym”.

[/hidepost]