• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(45)/2021, dodano 4 stycznia 2022.

1 mln euro kary dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej

W wydanym dziś postanowieniu wiceprezes Trybunału zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 EUR dziennie, licząc od dnia doręczenia Polsce tego postanowienia do dnia, w którym to państwo członkowskie wypełni zobowiązania wynikające z postanowienia z 14.7.2021 r. lub – w braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku.

Taki stan rzeczy będzie trwał aż osiągnięty będzie stan, że:

1.   Izba Dyscyplinarna zaprzestanie jakichkolwiek działań, a jej decyzje (przyszłe i dotychczasowe) powinny stać się „niewidzialne” dla wszystkich sądów powszechnych i SN.

2.   Sprawy dyscyplinarne sędziów oraz wnioski o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej zostaną przekazane do Izby Karnej SN.

3.   Prezesi sądów, w których orzekają sędziowie Igor Tuleya i Paweł ­Juszczyszyn, dopuszczą ich do orzekania.

4.   Sędziowie sądów dyscyplinarnych wszystkich szczebli powstrzymają się od orzekania do czasu zmiany przepisów przewidujących wyznaczanie sądów dyscyplinarnych przez Prezesa ID (wyznaczenie sądu naruszało prawo UE).

5.   Sędziowie sądów powszechnych zaczną samodzielnie rozpatrywać zarzuty braku niezawisłości sędziego lub braku niezależności sądu i wobec tego zaprzestaną przesyłania wniosków o wyłączenie sędziego z powodu wątpliwości co do prawidłowości na stanowisko sędziowskie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/4299-1-mln-euro-kary-dziennie-za-dalsze-dzialanie-izby-dyscyplinarnej.