Zasady etyki

Redakcja Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” dochowuje najwyższej staranności w celu utrzymania standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Artykuły przekazane do publikacji są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki oraz praktyki stosowania prawa.

Zasady etyczne zostały oparte na COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.

http://publicationethics.org/

Diagramy COPE w języku polskim (plik *.PDF)

 

Standardy etyczne

 

Obowiązki redakcji

 1. Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje dotyczące wyboru artykułów do publikacji.
 2. Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego (redakcja, członkowie kolegium redakcyjnego, członkowie kolegium recenzentów) nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej/przekazanej do redakcji pracy jakiejkolwiek innej osobie niż osobom przewidzianym przyjętą w redakcji czasopisma procedurą wydawniczą do jej otrzymania.
 3. Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.
 4. W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji redakcja przestrzega obowiązującego prawa.

 

Obowiązki Autorów

 1. Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu opracowania. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy, widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji. W przypadku innych osób, które miały wpływ na istotne aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy.
 2. Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania w swojej pracy, ewentualny wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów.
 3. Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.
 4. Autor zobowiązany jest do zacytowania publikacji, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy i za każdym razem musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów. Powinien upewnić się również, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.
 5. W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym redakcji.
 6. Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę.
 7. Ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą w Redakcji dokumentowane.

 

Obowiązki Recenzentów

 1. Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i – za pośrednictwem redakcji – może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
 2. Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym redakcję.
 3. Recenzje powinny być sporządzone obiektywnie. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą.
 4. Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego przedstawiciel redakcji.
 5. Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.
 6. Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji powinny być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych.
 7. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
 8. Recenzent powinien poinformować redakcję o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

 

The editorial team of Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” exercises the highest degree of care to ensure that ethical standards are kept in scientific publications and adopts all possible measures to prevent negligence of those standards in the periodical. Articles submitted for publication are evaluated from the viewpoint of reliability, ethical standards as well as usefulness for the theory and practice of application of the law.

Ethical standards have been based on COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.

http://publicationethics.org/

Download the complete set of flowcharts: English (filetype *.PDF)

 

Ethical standards

 

Duties of editors

 1. The editor-in-chief is obliged to abide by the current state of the law with respect to defamation, violation of copyright and plagiarism, and is responsible for decisions concerning selection of articles for publication.
 2. No member of the editorial team (editors, members of the editorial board, members of the board of reviewers) may disclose information on any work submitted to any persons other than the persons eligible to receive it under the publishing procedure adopted by the editorial team.
 3. Unpublished articles or fragments thereof may not be used in own research of the editorial team or reviews without explicit writing consent of the author.
 4. With respect to counteracting discrimination, the applicable laws are observed.

 

Duties of authors

 1. Authorship should be limited to people who significantly contributed to the concept, project, execution or interpretation of a work. All people who made a contribution to a paper should be mentioned as co-authors. The author should make sure that all co-authors have been acknowledged, have seen and accepted the final version of the paper and have agreed for submitting it for publication. In the case of other persons who have had an impact on important aspects of a scientific article, they should be mentioned or presented as contributors.
 2. Authors should disclose all sources of financing in their work, any possible contribution of research institutions, associations, and other organizations as well as other major conflicts of interests.
 3. Authors should not publish materials describing the same research project in more than one periodical or original publication. Submitting the same work to more than one periodical is at the same time unethical and prohibited.
 4. Authors are obliged to cite the publications which have had an impact on the submitted work and each time should confirm that works of other authors have been used. They should also make sure that the names of authors quoted in the work and/or fragments of cited works have been correctly cited or mentioned.
 5. If a basic error or discrepancy is found in the work the author should promptly notify the editorial board thereof.
 6. Authors should submit only original works for publication.
 7. Ghostwriting/guest authorship are manifestations of scientific dishonesty and all disclosed cases will be denounced, including notification of relevant authorities. All manifestations of scientific dishonesty, in particular violations and infringements of the ethical standards applicable in research activities, will be documented by the editors.

 

Duties of reviewers

 1. Reviewers provide support to the editor-in-chief in making editorial decisions and – through the editorial team – may also assist authors in making corrections in their works.
 2. Each selected reviewer who cannot review work or knows that prompt reviewing is impossible should notify the editorial team thereof.
 3. Reviews should be performed objectively. Reviewers should state their views clearly, substantiating them with relevant arguments. Making personal critical remarks about authors is considered inappropriate.
 4. All reviewed works must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with persons other than the duly authorized representative of the editorial team.
 5. All reviews are performed anonymously and author’s data shall not be disclosed to reviewers.
 6. Confidential information or ideas arising as a result of a review should be kept secret and must not be used for gaining personal benefits.
 7. Reviewers should not review works in relation to which there is a conflict of interests arising out of a relationship with relevant authors, companies or institutions.
 8. Reviewers should report any major similarity, partial overlapping of the contents of the work with any other publication they are familiar with, or any suspicion of plagiarism.

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie ataków medialnych Zbigniewa Ziobry na sędzię Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w związku z wyrokiem wobec Mariki M.
  • czytaj dalej
  • Wnioski z badań przeprowadzonych przez panel Ariadna dla SSP „Iustitia”
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria