Informacje dla autorów

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych w nadesłanych opracowaniach. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Z chwilą przekazania tekstu Redakcji Autor przenosi prawa autorskie do publikacji utworu w kwartalniku oraz jego rozpowszechniania na innych polach eksploatacji, jak: Internet, publikacje Wydawnictwa C.H. Beck, chyba że inaczej uzgodniono w odrębnej umowie. Prawem autorskim chronione jest również wprowadzanie treści materiałów do banków danych oraz przenoszenie tych treści na nośniki dźwięku i obrazu.

 

I. Wskazówki dla Autorów

 1. Do publikacji są przyjmowane artykuły w formacje DOC (o objętości do 20-22 stron maszynopisu – maks. 50 tys. znaków ze spacjami i przypisami)wraz z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja, adres i telefon kontaktowy, adres e-mail) należy je przesyłać pocztą elektroniczną na adres redakcji ([email protected]).
 2. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (maks. 800 znaków w języku angielskim) oraz po 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim, a także wykaz bibliografii.
 3. W przypadku posiadania przez Autora opracowania numeru ORCID  (The Open Researcher and Contribution ID – unikalny numer, służący do łatwiejszej identyfikacji badacza w globalnej przestrzeni naukowej, chroniący jego unikatową tożsamość naukową) – prosimy o jego podanie w treści notki biograficznej.

 

II. Rekomendacje

 1. Do materiałów przesłanych przez absolwentów prawa, doktorantów, asystentów i aplikantów niezbędne jest dołączenie rekomendacji opiekuna naukowego, posiadającego tytuł naukowy dr., dr. hab. lub prof.

 

III. Wskazówki edytorskie

 1. Imiona i nazwiska, a także inicjały – także w przypisach – piszemy kursywą.
 2. Kursywą piszemy także wszystkie zwroty obcojęzyczne, w tym łacińskie.
 3. W Wydawnictwie C.H.Beck przyjęte został system skrótów. I tak np.: Kodeks karny to KK, Kodeks cywilny to KC, Kodeks pracy to KP, Ordynacja podatkowa to OrdPU w razie wątpliwości należy się skonsultować z Redakcją.
 4. Pisownia dat: 4.4.2013 r., a zatem bez zer. Przy przytaczaniu czyichś słów należy postawić dwukropek, a słowa te wziąć w cudzysłów.
 5. Używamy cudzysłowu apostrofowego: „…”, jedynie jako cudzysłów drugiego stopnia – tzn. cudzysłów w cudzysłowie – niemieckiego:>>…<<.
 6. Należy używać nawiasu okrągłego (…), zaś nawias kwadratowy [...] zarezerwowany jest dla komentatora tekstu.
 7. Kropka znajduje się zawsze po nawiasie – kończy wypowiedź.
 8. Przypis w tekście jest zawsze przed kropką.
 9. Przytaczanie podstawy prawnej: por. ustawa z 3.3.1999 r., Dz.U. Nr 3 poz. 45 ze zm.

 

IV. Procedura recenzowania

 1. Każdy artykuł, który zostanie przesłany do redakcji Kwartalnika SSP„Iustitia” poddawany jest ocenie recenzentów, którzy podejmują ostateczna decyzję o jego dopuszczeniu do publikacji lub odrzuceniu.
 2. Lista recenzentów współpracujących (tzw. kolegium redakcyjnego oraz rady programowej) jest publikowana w czasopiśmie w wersji papierowej oraz umieszczona na stronie internetowej czasopisma. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zwrócić się z prośbą o ocenę do osób spoza grona wskazanych osób.
 3. Każda publikacja oceniana jest przez co najmniej 2 recenzentów.
 4. Recenzenci składają deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów miedzy nimi i autorem. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, ewentualnie przedstawiamy Autorowi sugestie co do zmian i poprawek.

 

V. Procedura dotycząca przeciwdziałania „ghostwriting” i „guest authorship”

 1. „Ghostwriting” występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.„Guest authorship” („honorary authorship”) występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 2. Redakcja Kwartalnika SSP„Iustitia” wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 3. Redakcja Kwartalnika SSP„Iustitia” informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” (zob. opis w pkt 1) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 4. Redakcja Kwartalnika SSP„Iustitia” prosi o przekazywaniu przez autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 5. Redakcja Kwartalnika SSP„Iustitia” będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Przedstawicielki „Iustitii” w Neapolu i Amsterdamie
  • czytaj dalej
  • Rezolucja tymczasowa Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykonywania przez Polskę wyroków ETPCz
  • czytaj dalej
  • Obradujący w Warszawie sędziowie z „Iustitii” poparli projekty ustaw przywracających praworządność
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria