• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Apel do sędziów o wyjaśnienie ważności powołania neo-KRS

SSP „Iustitia” w związku z wejściem 14.2.2020 r. w życie zasadniczej części ustawy z 20.12.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw oświadczyło, co następuje: Powołana ustawa zawiera regulacje wprost sprzeczne z deklarowaną w preambule intencją jej uchwalenia. W rzeczywistości regulacje te niszczą samorząd sędziowski, odbierają sądom swobodę orzekania, sędziom głos i niezawisłość, a obywatelom prawo do niezależnego i bezstronnego sądu. Ustawa ta ma doprowadzić do ostatecznego przejęcia przez polityków Sądu Najwyższego, podobnie jak to uczyniono z Trybunałem Konstytucyjnym.

W związku z tym Stowarzyszenie zwróciło się do wszystkich sędziów, aby pozostając wierni złożonemu ślubowaniu, nie ustawali w działaniach zmierzających do wyjaśnienia ważności powołania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa czy możliwości orzekania osób powołanych w politycznej procedurze, tak jak czynił to sędzia Paweł Juszczyszyn. Obowiązek taki wynika z wyroku TSUE z 19.11.2019 r. i uchwały trzech połączonych izb SN z 23.1.2020 r. Nawet jeżeli teraz będą wiązały się z tym nasilone represje, to nie możemy zaprzepaścić nadrzędnej wartości, jaką jest służba dla społeczeństwa na straży Konstytucji RP i Traktatów Europejskich. SSP „Iustitia” w sposób aktywny będzie pomagało w realizacji powyższych celów, a jednocześnie dołoży wszelkich starań, by minimalizować negatywne skutki represji1.

IS

1 Całość apelu: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3705-apel-do-sedziow-by-nie-ustawali-w-dzialaniach-zmierzajacych-do-wyjasnienia-waznosci-powolania-obecnej-krajowej-rady-sadownictwa-czy-mozliwosci-orzekania-osob-powolanych-w-politycznej-procedurze-tak-jak-czynil-to-sedzia-pawel-juszczyszyn