• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(28)/2017, dodano 14 listopada 2017.

Apel do sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 24.7.2017 r., po fali demonstracji Obywateli protestujących przeciwko uchwalonym przez parlament ustawom o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i nowelizującej ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych, wobec treści tych aktów, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „­Iustitia” zwróciło się do sędziów z następującym apelem:

Apel do sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

Jako sędziowie, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, mamy obowiązek stać na straży prawa. Prawem najwyższym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja. Przyjęte w ostatnich dniach przez Sejm i Senat trzy ustawy dotyczące sądownictwa, łamią fundamentalne zasady Konstytucji RP, jakimi są zasady: trójpodziału władzy i niezależności władzy sądowniczej. Dlatego wierni sędziowskiej przysiędze, w przypadku podpisania tych ustaw przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zwracamy się do wszystkich sędziów o:

1)   niekandydowanie do Sądu Najwyższego w trybie znowelizowanej ustawy o SN,

2)   niebranie udziału w wyborach do KRS dokonywanych przez Sejm,

3)   nieprzyjmowanie stanowisk funkcyjnych w sądach w trybie znowelizowanej ustawy PrUSP,

4)   rezygnację z delegacji do MS i powrót do orzekania w sądach.

Inne zachowanie stanowi legitymizację przepisów prawa niezgodnych z KonstytucjąRP. Jest także sprzeczne z naszą powinnością sędziowską wobec Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

(IS)