• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(45)/2021, dodano 4 stycznia 2022.

Apel Sędziów o wykonanie orzeczenia TSUE

Sędziowie podpisali apel z wezwaniem do pełnego wykonania lipcowych orzeczeń TSUE, w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN. Apel ten to spontaniczna akcja sędziów z całej Polski, z sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego i z sądów ­administracyjnych Zainicjowali ją w myśl postawy „jeden za wszystkich wszyscy za jednego” sędziowie z okręgu olsztyńskiego. W wyrazie solidarności z sędziami Pawłem Juszczyszynem i Igorem Tuleyą, nadal odsuniętymi od orzekania decyzjami Izby Dyscyplinarnej.

Polscy i zarazem europejscy sędziowie szanują wartości przyjętego z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej porządku prawa i będą się stosować do orzeczeń europejskich sądów i Trybunałów.

Wskazujemy, że każdy sędzia mo­że jeszcze się podpisać pod apelem. Udostępniamy w tym celu adres: [email protected]

Pełna treść APELU:

•    My niżej podpisani sędziowie (nazwa danego okręgu, sądu – dopisek) wzywamy wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14.7.2021 r. (C-204/21) oraz wyroku tego Sądu z 15.7.2021 r. (C-719/19), w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN.

•    Odmowa wykonania wskazanych orzeczeń stanowi nie tylko jaskrawe naruszenie obowiązującego nas prawa unijnego (art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej), ale godzi również w krajowy porządek konstytucyjny (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP)”1.

IS

1 Pełna lista zob.: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/4208-prezentujemy-liste-polskich-sedziow-ktorzy-podpisali-apel-z-wezwaniem-do-pelnego-wykonania-lipcowych-orzeczen-tsue.