• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(12)/2013, dodano 12 sierpnia 2013.

Czy będzie nowa ustawa o TK?

W dniu 11.7.2013 r. do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym1. Projekt ma zasadniczo zmienić procedurę postępowania przed TK poprzez zwiększenie możliwości orzekania bez przeprowadzania rozprawy.

Ponadto proponuje się w nim, aby obowiązywała czteroletnia karencja do ubiegania się o urząd sędziego konstytucyjnego, w zakresie możliwości kandydowania przez osoby sprawujące mandat posła lub senatora. Projekt przewiduje również ustanowienie kręgu podmiotów uprawnionych do zgłaszania osób, spośród których będą mogli być zgłaszani Sejmowi – przez (tak jak dotychczas) grupy 50 posłów lub Prezydium Sejmu – kandydaci na stanowisko sędziego Trybunału. Uprawnienie do desygnowania osób – potencjalnych kandydatów na stanowisko sędziego przysługiwać będzie: grupom co najmniej 15 posłów (uprawnienie konsekwentnie łączące się z późniejszą realizacją poselskiego prawa do zgłaszania kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału), Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Radzie Sądownictwa i Krajowej Radzie Prokuratury, właściwym ogólnokrajowym organom samorządów zawodowych: adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy, radom wydziałów prawa uczelni, jeżeli wydziały te posiadają uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych, Instytutowi Nauk Prawnych i Komitetowi Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Każdy z uprawnionych podmiotów miałby mieć możliwość zgłoszenia jednej osoby na jedno stanowisko sędziego Trybunału. (BP) 

1 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/dok?OpenAgent&7-020-712-2013.