• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

Czynności wobec sędziów za zadanie pytania prawnego do SN

W dniu 12.12.2019 r. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab poinformował w komunikacie, iż jego zastępca Przemysław Radzik podjął: „czynności wyjaśniające w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez ustalonych sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy w dniu 11.12.2019 r. jako funkcjonariusze publiczni, członkowie składu orzekającego przekroczyli swoje uprawnienia, w ten sposób że, przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego orzekającego w I instancji, przez co podważając przepisy ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, wzięli udział w wydaniu postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów Prawa o ustroju sądów powszechnych”1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/3485-rzecznicy-dyscyplinarni-rozpoczynaja-czynnosci-wobec-sedziow-sadu-apelacyjnego-w-katowicach-za-zadanie-pytania-prawnego-do-sadu-najwyzszego