• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(24)/2016, dodano 30 sierpnia 2016.

Deklaracja Warszawska o zagrożeniach dla sądownictwa w Turcji i Polsce

W dniach 1–3.6.2016 r. w Warszawie miało miejsce Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), w którym wzięło udział  30 krajów, przedstawiciele instytucji UE oraz naukowcy i prawnicy. W trakcie Zgromadzenia została przyjęta Deklaracja Warszawska1, dotycząca przyszłości wymiaru sprawiedliwości w Europie. Szczególne miejsce zostało poświęcone zagrożeniu niezależności sądów w ­Turcji.

Poniżej fragment Deklaracji Warszawskiej:

„5. ENCJ wyraża coraz większe zaniepokojenie faktem braku poszanowania przez rząd Turcji zasad niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości przejawiające się w praktyce przenoszenia, zawieszania, usuwania i karania sędziów. W związku z tym wzywa rząd i turecką Radę Sądownictwa do pełnego respektowania zasady nieusuwalności sędziów, a sędziowie nie mogą być przenoszeni, ani zdegradowani, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, po przeprowadzeniu opartego na przejrzystych zasadach postępowania prowadzonego przed niezależnym organem, którego decyzje są przedmiotem zaskarżenia lub rewizji.

6. Odnosząc się do sytuacji w Polsce, ENCJ podkreśla wyjątkowe znaczenie poszanowania przez władzę wykonawczą niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Zwraca jednocześnie uwagę, iż reformy systemu sprawiedliwości mogą być przeprowadzone po znaczącej konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa oraz samymi sędziami.

7. ENCJ będzie nadal monitorować rozwój sytuacji w Turcji i Polsce w celu upewnienia się, że przestrzegane są podstawowe zasady leżące u podstaw niezależności sądownictwa”.

Jak trafne to były ostrzeżenia w stosunku do Turcji pokazały wydarzenia, które nastąpiły tam miesiąc później (aresztowania i zwolnienia ze służby ponad 2700 sędziów).

1 Zob. http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Warsaw/encj_warsaw_declaration_final.pdf