• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(26)/2016, dodano 30 marca 2017.

Echa Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów

Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sądów Apelacyjnych oraz Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów dnia 30.1.2017 r. przyjęły jednolite w swej treści uchwały.

Uchwałami nr 11 poparły uchwały Kongresu Sędziów Polskich z 3.3.2016 r.

Wyrażone w trakcie Kongresu uwagi, zastrzeżenia i obawy Zebrania uznały za wyraz uzasadnionej troski o zachowanie gwarantowanego Konstytucją RP i aktami prawa międzynarodowego prawa każdego obywatela do sądu.

Oba Zebrania uchwałami nr 22 wskazały, że sędziowie sądów powszechnych widzą potrzebę zmian w sądownictwie, które będą służyć dobru obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uznały, że proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nie doprowadzą do usprawnienia i przyspieszenia postępowań sądowych. Jednocześnie wskazały, że Minister Sprawiedliwości nie wykonuje ustawowych obowiązków w zakresie obsadzenia zwolnionych kilkuset stanowisk sędziowskich, co negatywnie wpływa na sprawność pracy sądów.

Uznały, że projekt zmian w zakresie procedury powoływania sędziów i organizacji Krajowej Rady Sądownictwa wprost zmierza do upolitycznienia sądownictwa. Jest to nie do pogodzenia z konstytucyjnymi zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej oraz standardami europejskimi, wynikającymi m.in. z Europejskiej Karty Sędziego.

Zgodnie z Konstytucją RP sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziowie (art. 187 ust. 1 pkt 2). Wybór sędziów przez polityków spowoduje upolitycznienie organu, który zgodnie z Konstytucją strzeże niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a to stanowi zagrożenie prawa obywatela do sądu. Krajowa Rada Sądownictwa w formule proponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie gwarantować wyboru na stanowiska sędziowskie osób o najwyższych kwalifikacjach. Niezgodna z Konstytucją jest propozycja wygaszenia mandatów obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, będących sędziami (art. 187 ust. 3).

Proponowane zmiany stanowią poważne zagrożenie dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów, będących fundamentem demokratycznego państwa prawa. Stracą na nich przede wszystkim obywatele i ich konstytucyjne prawo do sądu. Należy z całą mocą podkreślić, że niezawisłość sędziowska nie jest przywilejem sędziów, a stanowi gwarancję dla obywateli, że ich sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sędziego wolnego od wszelkich, w tym politycznych, nacisków.

Zauważyły, że niezgodne z Konstytucją jest przyznanie Prezydentowi uprawnienia do wyboru sędziego spośród dwóch kandydatów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Konstytucja jednoznacznie wskazuje, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (art. 179) i nie przyznaje Prezydentowi kompetencji do ­dokonywania oceny i wyboru ­spośród przedstawianych kandy-
datów.

Zebrania opowiedziały się za wzmocnieniem samorządu sędziowskiego, który będzie współdziałał w sprawnym zarządzaniu sądownictwem.

Ponadto kolejnymi uchwałami oba Zebrania:

  • zobowiązały Przewodniczącego KRS do zwołania do końca marca 2017 r. kolejnych Zebrań Przedstawicieli Zebrań Sądów Apelacyjnych oraz Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów;
  • wyraziły wolę, by ich członkowie byli uczestnikami Kongresu Prawników Polskich, w przypadku jego zwołania;
  • powołały zespół roboczy do spraw reformy ustrojowej sądownictwa, w skład którego weszli: SSO Waldemar Żurek, SSR Anna Miś, SSO Mieczysław Kamiński, SSO Monika Frąckowiak, SSO Katarzyna Kałwak, SSA Jan Kremer, SSR Marta Kożuchowska-Warywoda, SSO Katarzyna Kijowska, SSA Mirosław Ziaja, SSR Tomasz Posłuszny;
  • zwróciły się do prezesów sądów o pilne zwołanie zebrań sędziów powierzonych im sądów celem przedstawienia i poddanie pod dyskusję podjętych uchwał.

(IS)

 

1 Dostępne na: http://www.iustitia.pl/uchwa­ly/1567-uchwala-nr-1-zebrania-przedstawicieli-zgromadzen-ogolnych-sedziow-okregow-z-30-stycznia-2017-r.

2 Dostępne na: http://www.iustitia.pl/uchwa­ly/1568-uchwala-nr-2-zebrania-przedstawicieli-zgromadzen-ogolnych-sedziow-okregow-z-30-stycznia-2017-r.