• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(5)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Edytorial

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

Kwartalnik obchodzi rocznicę istnienia. Nie czas na podsumowania, ale raczej na wyrażenie zadowolenia, że czasopismo się rozwija, jest dostrzegane na rynku czasopism prawniczych i przede wszystkim chcecie je Państwo czytać. Miał to być i jest periodyk o sędziach i sądownictwie, wiele zamieszczanych w nim artykułów stanowi pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Tym samym umożliwia realizację rzymskiej maksymy, że w stosowaniu prawa najważniejsi są dobrzy sędziowie, do której odwołuje się prof. Tadeusz Ereciński w publikowanym w niniejszym numerze wywiadzie. Zwrócił on uwagę na szereg fundamentalnych kwestii dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a także planów stawianych przed Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego.

Prawo cywilne zajmuje w naszym czasopiśmie  czołowe miejsce. W tym bloku zamieszczamy będący tematem numeru artykuł autorstwa prof. Andrzeja Śmieji pt. „Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności kontraktowej”. W publikacji zostały poruszone  istotne zagadnienia prawa zobowiązań, jak: swoboda umów w kształtowaniu zasad odpowiedzialności dłużnika za szkodę, jaką wyrządził wierzycielowi poprzez nieprawidłowe wykonanie zobowiązania; dopuszczalności modyfikacji reguł dotyczących odpowiedzialności kontraktowej, w tym odpowiedzialność za doznaną przez wierzyciela szkodę na osobie; problem związku przyczynowego umownego zawężenia zakresu szkód podlegających naprawieniu oraz ograniczenia wysokości odszkodowania. Także blok karny zawiera ciekawe propozycje. Warto zapoznać się z uwagami sędziego Dariusza Drajewicza na temat australijskiego systemu prawa karnego. Kontynuujemy przychylnie przyjętą przez Czytelników formę krótkich komentarzy praktyków, które tym razem odnoszą się do art. 75 § 1a Kodeksu karnego.

Obowiązkową lekturę stanowić powinna Wielka Karta Sędziów. Zawiera ona przyjęty przez Radę Konsultacyjną Sędziów Europejskich zbiór podstawowych zasad dotyczących praworządności i wymiaru sprawiedliwości, które powinny być respektowane w demokratycznym państwie prawnym. Mogą one stanowić dobrą podstawę do dyskusji nad potrzebą opracowania nowego aktu prawnego, swoistej konstytucji dla całej władzy sądowniczej. To ostatnie zagadnienie będzie tematem konferencji organizowanej przez Redakcję Kwartalnika i Wydawnictwo C.H. Beck, z której relację zamieścimy w najbliższym numerze.

Wyżej odwołałem się do maksymy, że najważniejsi są dobrzy sędziowie. Ostatnio w stan spoczynku przeszedł niewątpliwie jeden z nich Pan Sędzia Gerard Jankowiak, wieloletni wychowawca sędziów apelacji katowickiej, jak zgodnie określono – „człowiek–instytucja”. Dziękując serdecznie za dotychczasowe cenne rady, wyrażam nadzieję, że zechce dalej dzielić się swoją wiedzą, także na naszych łamach.