• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(19)/2015, dodano 17 maja 2015.

Edytorial

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

Artykuł stanowiący temat numeru – „Odpowiedzialność cywilna sędziego za naruszenie czci w postępowaniu cywilnym” – dotyczy niezwykle interesującej problematyki tak pod względem naukowym, jak i odnoszącym się do praktyki każdego sędziego, zwłaszcza że tytułowe sprawy coraz częściej trafiają na wokandy sądów. Jak wskazuje autor dr Grzegorz Matusik, zagadnienie należy do kontrowersyjnych ze względu na konstytucyjną zasadę niezawisłości sędziowskiej i jej granice (art. 178 Konstytucji RP) oraz problem ewentualnej wyłącznej odpowiedzialności Skarbu Państwa za działania sędziego przy wykonywaniu władzy sądowniczej. W wypowiedzi poruszona została problematyka dopuszczalności pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych, wskazano przesłanki i zasady tej odpowiedzialności, a także opisano przypadki naruszenia czci przez sędziego w postępowaniu cywilnym. Na występujący problem „Iustitia” zwracała wielokrotnie uwagę.

Polecam Państwa uwadze artykuł SSA Wiesławy Kuberskiej i dra Pawła Sydora „Prawo, jako targowisko opinii? Jednolitość orzecznictwa czy jego zróżnicowanie”. Autorzy podejmują ważki temat sędziowskiej wykładni w procesie stosowania prawa. Mam nadzieję, że ta problematyka, o podstawowym znaczeniu dla praktyki, będzie kontynuowana na łamach Kwartalnika.

Wreszcie słów kilka należy poświęcić wywiadowi z byłym już Ministrem Sprawiedliwości Cezarym Grabarczykiem. Wywiad miał ukazać się już w poprzednim numerze, ale proces autoryzacji przedłużał się, a ostatecznie ona nie nastąpiła. Niemniej rolą Kwartalnika jest również utrwalanie pewnego procesu, także w ujęciu historycznym ukazującym zapatrywania poszczególnych administratorów resortu sprawiedliwości. Pozwoli to na ocenę dynamiki tego procesu oraz realizację celów, które stawiają sobie kolejni ministrowie. Tak się stało, że czas sprawowania urzędu przez byłego ministra wynosił dwie „Kwarty”. Z uwagi na kończącą się kadencję parlamentu, również dwie „Kwarty”, przynajmniej w tej kadencji, ma nowo powołany Minister Borys Budka, któremu życzymy sukcesów w pracy na rzecz poprawy kondycji wymiaru sprawiedliwości.

Pozostałe artykuły dotyczą kwestii istotnych dla praktyki orzeczniczej. Polecamy zarówno publikacje cywilistyczne, jak i karnistyczne. Ten pierwszy dział wypełniają rozważania dra Ireneusza Wolwiaka „Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu zawarty w pozwie i jego skutki” oraz glosa dr Anety Arkuszewskiej pt. „Kontrola postanowienia wydanego w wyniku rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego”. Z kolei Magdalena Aksamitowska-Kobos przedstawiła problematykę „Wniosków sądów polskich o wykonanie orzeczeń w sprawach karnych dotyczących kar o charakterze pieniężnym kierowane za granicę”.

Niemniej polecam Państwu pozostałe zawarte w numerze publikacje,

Krystian Markiewicz
Redaktor Naczelny