• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 22 sierpnia 2015.

Edytorial

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy Państwu 20., jubileuszowy, numer Kwartalnika. Mam nadzieję, że przez 5 lat udało się nam zyskać życzliwość Państwa i wyrobić pewną markę, jako czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie SSP „Iustitia”. Czasopisma, któremu bliskie są sprawy ważne w codziennej pracy sędziego, a jednocześnie z ambicjami naukowymi. Te ostatnie zostały potwierdzone formalnie poprzez wpisanie go na listę czasopism naukowych (za publikacje autorzy otrzymują 2 punkty naukowe) oraz przyznaniem wskaźnika ICV (Index Copernicus Value). Dziękujemy za wszystkie miłe, ale i krytyczne słowa, które są dla nas zachętą do dalszej pracy.

Z tej okazji dwa prezenty. Jeden od Wydawnictwa C.H.Beck, a jest nim umożliwienie wszystkim sędziom dostępu do bazy elektronicznych publikacji Wydawnictwa C.H.Beck. Każdy sędzia przez 4 miesiące będzie mógł nieodpłatnie korzystać z platformy Legalis na zasadach bliżej wskazanych w załączonej do numeru informacji. Od Kolegium prezent mógł być tylko jeden, czyli Kwartalnik: zwyczajny i nadzwyczajny zarazem. Jego ocena stanowi bezpośrednie odwołanie do wywiadu z naszym kolegą – sędzią Sądu Rejonowego w Wołowie Pawłem Pośpiechem. Na ogół rozmowy prowadziliśmy ze znanymi prawie wszystkim prawnikami zajmującymi eksponowane stanowiska. Tym razem jest inaczej, bohaterem wywiadu jest jeden z nas, co zaproponowała jedna z naszych Czytelniczek. Rozmawialiśmy o jego i naszych zarazem codziennych zmaganiach z powołaniem. Zapytaliśmy go o to, jak to było powstrzymywać się z orzekaniem, jak to było być sędzią sądu, który został zlikwidowany a potem przywrócony, jak się czuł mając w referacie setki spraw, kiedy ustawodawca uznał go, jako sędziego rejonowego, za drugiej kategorii i odebrał mu prawo zwrotu kosztów dojazdu. To po prostu wywiad ze zwyczajnym-nadzwyczajnym.

Na nasze łamy zawitał też prof. dr hab. Karol Weitz, jeden z najmłodszych Sędziów Sądu Najwyższego i zapewne jeden z najlepszych procesualistów cywilnych. Artykuł jego autorstwa dotyczy zagadnienia ustrojowo-procesowego, jakim jest właściwość sądu. W publikacji: „Właściwość rzeczowa sądu okręgowego w sprawach z zakresu prawa autorskiego – uwagi de lege lata i de lege ferenda” tytułowe zagadnienie przedstawił w szerszym bardzo istotnym aspekcie. Wydaje się, że warto byłoby poznać zdanie sędziów sądów powszechnych co do tego, jak ma wyglądać regulacja właściwości, składu i wyłączenia sędziów w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego. Ciekawy artykuł pt. „Indemnizacja kosztów sporządzenia opinii prywatnej w sprawach wynikłych ze zdarzeń drogowych”, dotyczący coraz częściej spotykanych problemów natury procesowo-materialnej, został napisany przez aplikantkę Magdalenę Ditmer-Piotrowicz.

Wątki ustrojowo-procesowe i materialnoprawe, ale w kontekście prawa karnego, zostały poruszone w artykule prof. Jarosława Zagrodnika pt. „O pojęciu »wymiar sprawiedliwości« w kontekście umorzenia postępowania przygotowawczego na wniosek pokrzywdzonego (art. 59a KK)”. Problem łączy się z konstytucyjną regulacją wyłączności sądów w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (art. 175 ust. 1 Konstytucji RP).

Stricte ustrojowe kwestie porusza sędzia Bogdan Kostyk w artykule „Niekonstytucyjność trybu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa”. Autor porusza tytułowe zagadnienia przy uwzględnieniu procedury odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa do Sądu Najwyższego w sprawie nieprzedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz w związku z zasadą równości wyborczej sędziów. Stale z Kwartalnikiem współpracujący prof. Jacek Barcik, w swojej rubryce przedstawił rolę sędziego polskiego w procedurze związanej z wydawaniem i wykonywaniem europejskiego nakazu ochrony. Zupełnie inny wydźwięk, do którego już się przyzwyczailiśmy, i na który oczekujemy ma felieton prof. Macieja Jońcy z prowokacyjnym tytułem: „Na ustęp!”.

Na koniec, chciałem podziękować Czytelnikom, Radzie Programowej, członkom Kolegium, redaktor prowadzącej za wspólne 20 numerów Kwartalnika, bo bez Was by ich nie było!

Krystian Markiewicz
Redaktor Naczelny