• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(35)/2019, dodano 28 maja 2019.

Edytorial

Tomasz Zawiślak
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

Przed Wami pierwszy numer Kwartalnika w 2019 r. To co go wyróżnia, to znaczne rozmiary większości publiko­wanych tekstów.

Tematem numeru uczyniliśmy artykuł K. Kovacs i K.L. Scheppele pt. „Delikatna natura niezależności sędziowskiej. Nauka z przypadku Węgry i Polska vs. Unia Europejska”. Tytuł mówi sam za siebie. Tekst został pierwotnie opublikowany w czasopiśmie „Communist and Post-Communist Studies” („Legal Change in Post-Communist States: Contradictions and Explanations”, Nr 51/2018). Długo zabiegaliśmy o zgodę na jego przedruk, ale w końcu się udało. W artykule porównano zmiany, które zaszły w węgierskim sądownictwie z tymi, które zachodzą obecnie w naszym kraju. Obraz wyłaniający się z tego porównania jest (delikatnie mówiąc) bardzo niepokojący. Autorki stawiają również pytanie o zdolność Unii Europejskiej do powstrzymania negatywnych procesów dotyczących praworządności w państwach członkowskich.

Drugim obszernym tekstem jest artykuł K. Kremisa, który powinien szczególnie zainteresować sędziów cywilistów. Autor sięgnął po skomplikowane zagadnienie statusu administratora hipoteki w toku egzekucji z nieruchomości, przedstawiając je w sposób wszechstronny, uporządkowany i przystępny. Jest to bardzo ciekawy przykład twórczego spotkania teorii z praktyką.

Na łamach Kwartalnika wielokrotnie publikowaliśmy opracowania dotyczące referendarzy sądowych. Tym razem K. Szary szeroko przedstawiła kompetencje referendarza w postępowaniu karnym, które w codziennej praktyce wymiaru sprawiedliwości są coraz istotniejsze. Niewątpliwą zaletą tej pracy jest praktyczne spojrzenie na wymienione zagadnienie, a także formułowanie na tym tle propozycji zmian w KPK.

Oczywiście nie mogło zabraknąć tekstów w dziale „Prawo ustrojowe”. P. Głogowski zajął się, niezmiennie bardzo interesującym sędziów, zagadnieniem odmowy powołania na urząd sędziego przez Prezydenta RP. Wiele już na ten temat napisano, przywołując różne argumenty przemawiające za możliwością odmowy przez Prezydenta powołania osoby wskazanej przez KRS, bądź też za związaniem Prezydenta wnioskiem Rady. Autor publikowanego artykułu zwrócił szczególną uwagę na negatywny odbiór odmowy uzasadniania przez Prezydenta swoich decyzji i szersze skutki takiego postępowania.

Kwestii powoływania sędziów dotyczy także drugi tekst ustrojowy. Jest to opinia prawna M. Florczak-Wątor i S. Patyry, z której wynika, że procedury konkursowe zakończone niedawnymi nominacjami do Sądu Najwyższego są dotknięte nieważnością.

Z poważaniem,
Tomasz Zawiślak
Zastępca Redaktora Naczelnego