• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(7)/2012, dodano 23 kwietnia 2012.

Edytorial

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

Ostatnie miesiące dla sądownictwa stoją pod znakiem kolejnych „reform”. Niestety, nie są to reformy przemyślane ikonieczne dla usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. Niedawno sądy wPolsce były dzielone itworzono mniejsze jednostki. Tym razem koncepcja jest odwrotna iresort zamierza zlikwidować 1/3 sądów wPolsce. Obawiać się można nowych pomysłów. Zagadnieniu temu poświęcony jest tekst sędziego Piotra Maziarza. Znacznie szersza jest druga sfera zachowań Ministerstwa polegająca na zaniechaniu. Skutkiem tego są protesty społeczne, których kulminacją była liczna manifestacja pracowników sądów, wtym sędziów dnia 16 marca br. Można żywić nadzieję, że coraz liczniejsze głosy sprzeciwu uświadomią decydentom powagę sytuacji ipotrzeby rozmów przed, anie po podjęciu decyzji.

Na powyższe kwestie zwraca uwagę I Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski wudzielonym nam wywiadzie, do lektury którego szczególnie zachęcam. Poruszone wnim zostały kwestie zasadnicze dotyczące podziału władz, pozycji sędziego ijego nowej roli wspołeczeństwie, atakże smutnego zjawiska przemiany sędziego wurzędnika. Pan Prezes ustosunkował się do ostatnich zmian ustrojowych, które trafnie porównał do reform Króla Maciusia I zpowieści Janusza Korczaka. Zwrócił przy tym uwagę na znaczenie stałych prac naszego Stowarzyszenia wtej kwestii. Innego wymiaru, ale niezmiernie ważnego, dotyczy konstatacja, że „jakaś niedobra atmosfera tworzy się wokół działalności SSP »Iustitia«, mówiąc kolokwialnie przypisuje się »gębę« Stowarzyszeniu itworzy się wśród sędziów sądów wyższych szczebli taki obraz, że SSP »Iustitia« tworzą młodzi sędziowie, którzy nie bardzo wiedzą co czynią ipsują obraz sądownictwa polskiego”. Jego zdaniem „te oceny są głęboko niesprawiedliwe” iwyraża przekonanie opotrzebie wspierania SSP „Iustitia”. Pan Prezes dał temu wyraz m.in. obejmując patronatem organizowany przez „Iustitię” Okrągły Stół Wymiaru Sprawiedliwości.

Wyjątkowo szerzej przytoczyłem wypowiedź zaczerpniętą zwywiadu, bo znaczenie tych słów jest niebagatelne. Powinny być one zachętą dla sędziów, którzy zróżnych powodów wstrzymują się jeszcze przed wstąpieniem do Stowarzyszenia. Zachęcam Państwa do zaznajomienia się zpełną wersją wywiadu na stronie internetowej www.kwartalnikiustitia.pl, gdzie zamieszczamy także inne publikacje wpełnej formule, co zuwagi na ograniczoną ilość miejsca nie zawsze jest możliwe wwersji tradycyjnej.

Szanowni Państwo, wtym niełatwym czasie doszła do nas smutna informacja ośmierci Profesora Andrzeja Marka – wybitnego karnisty, członka Rady Programowej naszego Kwartalnika. Pan Profesor był znami od początku izawsze mogliśmy liczyć na jego cenne rady ioptymistyczny uśmiech. Będzie nam tego brakowało. Swoją działalnością będziemy chcieli jak najlepiej propagować wartości bliskie Panu Profesorowi.

Krystian Markiewicz

Redaktor Naczelny