• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

Ekspertyza „Iustitii” dla TK

Trybunał Konstytucyjny zwrócił się do Stowarzyszenia „Iustitia” o opinię w sprawie P 55/14, tj. w związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego Gdańsk–Południe w Gdańsku: czy przepis art. 10 ust. 2 ustawy z 20.3.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw1 w części określającej, iż uwzględnienie ogólnego stażu pracy nie może stanowić podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu okręgowego w stawce szóstej i siódmej, a w przypadku sędziego sądu apelacyjnego – w stawce dziewiątej i dziesiątej, jest zgodny z zasadą równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP. Przewodnicząca składu orzekającego TK sędzia Teresa Liszcz poprosiła sędziów z „Iustitii” o przedstawienie Trybunałowi skutków tej regulacji. W odpowiedzi Stowarzyszenie przedstawiło opracowanie dotyczące Sądu Okręgowego w Szczecinie, który m.in. z powodu swojej wielkości można uznać za reprezentatywny dla całej Polski. Opracowanie można przeczytać na stronie internetowej stowarzyszenia2.

(IS, BP)

1 Dz.U. Nr 56, poz. 459.

2 Zob. http://bit.ly/1gxvs5b.