• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 9 stycznia 2023.

ETPCz orzekł, że zawieszenie postępowań w oczekiwaniu na decyzję TK narusza art. 6 i art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

21.7.2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał w sprawie BIELIŃSKI przeciwko Polsce (no. 48762/19) wyrok, w którym orzekł, że długotrwałe zawieszenie spraw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego narusza:
– art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z naruszeniem prawa do sądu i przekroczeniem czasu do uzyskania rozstrzygnięcia;
– art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z brakiem efektywnych środków odwoławczych na długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.

ETPCz przyznał ponadto J.L. Bielińskiemu kwotę 2100 EURO tytułem zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów postępowania.

Sprawa dotyczyła odwołania od obniżenia świadczenia emerytalnego i toczyła się od 2017 r. do 2021r. Obniżenie to nastąpiło na gruncie przepisów tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej (ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy). Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Ubezpieczeń Społecznych, do którego trafiła ta sprawa w czerwcu 2018 r., uznał, że w podobnej sprawie zostało skierowane pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zgodności przepisów będących podstawą obniżenia świadczenia emerytalnego z Konstytucją RP. Wobec powyższego sprawa została zawieszona do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym1.

IS

1 Więcej pod adresem : https://www.iustitia.pl/4491-etpcz-zawieszenie-postepowan-w-oczekiwaniu-na-decyzje-tk-narusza-art-6-i-art-13-europejskiej-konwencji-praw-czlowieka.