• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(27)/2017, dodano 20 lipca 2017.

Forum Współpracy Sędziów

10.6.2017 r. w siedzibie KRS w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Współpracy Sędziów. Nowelizacja ustawy o KRS1 zmierza do likwidacji ustawowej reprezentacji sędziów na szczeblu krajowym.

Zmiana ta spowoduje, że środowisko sędziowskie utraci swoje dotychczasowe ciała przedstawicielskie, będące formą sędziowskiego samorządu ogólnopolskiego. W reakcji na te propozycje legislacyjne na zebraniach, które odbyły się w dniu 20.4.2017 r., w sądach w całej Polsce zostali wybrani delegaci do Forum Współpracy Sędziów. Forum ma być płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy i pomostem komunikacyjnym, łączącym sędziów, poprzez ich reprezentantów wyłonionych z samorządu sędziowskiego. W spotkaniu w Warszawie wzięło udział ok. 170 sędziów ze wszystkich szczebli sądownictwa powszechnego i administracyjnego oraz sądownictwa wojskowego z całej Polski. Otworzył je, Dariusz Zawistowski, Przewodniczący KRS. W wystąpieniu wskazał na niebezpieczeństwo braku samorządu sędziowskiego na szczeblu krajowym i potrzebę stworzenia forum wymiany refleksji i inicjatyw sędziów. Obrady poprowadził SSR Krzysztof Kozłowski. Zebrani podjęli dyskusję na temat kształtu Deklaracji, która statuuje Forum, jako środowiskową inicjatywę obywatelską, opartą na § 4 zbioru zasad etyki sędziego i uchwały zebrań sędziów. Przyjęta Deklaracja, jako główne założenia działania Forum wskazuje na porozumienie i dialog sędziów, zaangażowanie w sprawy sądownictwa i doskonalenie systemu wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie standardów państwa prawnego. Forum wybrało 15-osobowe Stałe Prezydium, którego zadaniem będzie kontynuacja pracy i organizowanie dalszych płaszczyzn kontaktu środowiskowego. Powołano też 11-osobowy zespół interwencyjny monitorujący przypadki łamania niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

(I.S.)

 

1 Druk sejmowy nr 1423; dostępny na: http://www.sejm.gov.pl.