• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(8)/2012, dodano 1 sierpnia 2012.

Gorzej niż w „mundurówkach”

Wystarczyło 41 dni od wpływu projektu zmian w przepisach emerytalnych do Sejmu do podpisania ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przez Prezydenta1. Ustawa ta nowelizuje m.in. zasady przechodzenia sędziów w stan spoczynku.

Zmiany dla sędziów są dwie (art. 7 ZmEmRU): po pierwsze podwyższono zasadniczy wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku, podobnie jak większości społeczeństwa podwyższono wiek uprawniający do nabycia emerytury. Mężczyźni urodzeni po 30.9.1953 r. i kobiety urodzone po 30.9.1973 r. będą przechodzić w stan spoczynku w wieku 67 lat. Dla mężczyzn urodzonych do 30.9.1953 r. zmiana ta jest stopniowa – w zależności od wieku podwyższenie następuje o jeden bądź kilkanaście miesięcy. Dla kobiet urodzonych do 30.9.1973 r. zmiana ta też jest stopniowa, a nawet może spowodować obniżenie zasadniczego wieku przejścia w stan spoczynku, gdyż dotąd kobiety przechodziły w stan spoczynku tak samo, jak mężczyźni w wieku 65 lat, a według nowelizacji kobiety urodzone do 31.12.1952 r. będą przechodziły w zwykły stan spoczynku w wieku 60 lat, a urodzone od 1.7.1967 r. do 30.9.1967 r. w wieku 64 lat i 11 miesięcy. Nie sądzimy, żeby był to celowy zabieg posłów, zapewne byli przekonani o szerokich „przywilejach” sędziów i nie przyszło im do głowy, że wiek przejścia kobiet w stan spoczynku był taki sam jak u mężczyzn. Druga zmiana dotyka art. 69 § 2 PrUSP, zgodnie z którym sędziowie mieli uprawnienie do wcześniejszego przejścia, na własny wniosek, w stan spoczynku: kobiety w wieku 55 lat przy 25 latach służby, mężczyźni w wieku 60 lat przy 30 latach służby. Możliwość wcześniejszego przejścia w stan spoczynku zlikwidowano wszystkim, którzy nie spełnią wymaganych warunków do 31.12.2017 r. Przeciwko tym zmianom Zarząd „Iustitii” protestował w uchwale z 21.4.2012 r.2. Jednocześnie uchwalono zmiany w przepisach zaopatrzeniowych służb mundurowych3, które to służby okazały się zasługiwać na lepsze traktowanie przez polityków, bowiem w ich przypadku zmiany dotkną tylko wstępujących do służby od 1.1.2013 r. i nawet te osoby będą miały możliwość przejścia na emeryturę w wieku 55 lat przy 25 latach służby. Funkcjonariusze służb mundurowych, którzy rozpoczęli służbę przed 1.1.2013 r., nadal będą mogli przechodzić na emeryturę po 15 latach służby (wysokość tej emerytury to 40% ostatniego wynagrodzenia i wzrasta za dalsze lata służby).

Apel Zarządu Iustitii z 21.4.2012 r. o dodatkowe konsultacje społeczne nad projektem ustawy poprzez zaopiniowanie go przez Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych i Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów został zignorowany przez polityków. ­„Iustitia” zwracała się do Marszałka Senatu z prośbą o możliwość zabrania głosu w czasie debaty nad poprawkami senatu do tej ustawy, jednak Marszałek Bogdan ­Borusewicz nam odmówił.

(BP)


1 Ustawa z 11.5.2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2012 r. poz. 637; dalej jako: ZmEmRU.

2 Pełna treść uchwały z uzasadnieniem dostępna na: www.iustitia.pl.

3 Ustawa z 11.5.2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r. poz. 664.