• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(6)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Grant „Criminal Justice” z Komisji Europejskiej

„Iustitia” uzyskała po długich staraniach pokaźny grant z Komisji Europejskiej, określany jako grant „Criminal Justice”. Pierwotnie grant miał ruszyć już na początku roku, ale trafił do nas dopiero we wrześniu, z przyczyn nieleżących po stronie „Iustitii”. Warunki grantu są takie, że możemy z niego pokryć 80% wydatków na działalność, której grant dotyczy, a 20% pochodzić powinno z naszych środków. Grant ma szeroki zakres, bo umożliwia nam zrefinansowanie części wydatków już w tym roku dokonanych i pokrytych w całości przez „Iustitię” – spotkań, konferencji, niektórych kosztów organizacyjnych, kosztów wydawania Kwartalnika. Informacja o wydarzeniach związanych z grantem znajduje się na: http://www.iustitia.pl/content/view/740/257/. Z uwagi na to, że warunki grantu przewidują wydatkowanie środków w 2011 r. wszystkie wydarzenia finansowane z grantu musiały odbyć się do końca grudnia 2011 r. (BP)