• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

I Prezes SN wzywa sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych

W dniu 10.12.2019 r. I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf wydała oświadczenie, w którym wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych. W oświadczeniu Pani Prezes czytamy m. in.: „w związku z wyrokiem SN z 5.12.2019 r., III PO 7/18, w którym stwierdzono, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz uznano, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego, należy jednoznacznie stwierdzić, że kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce”1.

IS

1 Zob. oświadczenie: https://iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/3478-i-prezes-sn-wzywa-sedziow-izby-dyscyplinarnej-do-powstrzymania-sie-od-wszelkich-czynnosci-orzeczniczych