• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(21)/2015, dodano 27 grudnia 2015.

IAJ/EAJ w Barcelonie

Kolejne rezolucje dotyczące pogarszającej się sytuacji sędziów w Turcji i na Ukrainie to najważniejsze postanowienia plenarnych posiedzeń Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów i Światowej Unii Sędziów, które odbyły się w Barcelonie w dniach 4–8.10.2015 r

W Turcji władze zaostrzyły represje wobec sędziów, m.in. wtrącono do więzienia kolejnego sędziego, a prezes tureckiego stowarzyszenia YARSAV i sędzia sprawozdawca w Trybunale Konstytucyjnym został usunięty z urzędu. Na Ukrainie władze z kolei zaproponowały nowe zmiany w ustawodawstwie, zgodnie z którymi sędziowie ukraińscy zostaną wszyscy usunięci z urzędu i będą musieli ponownie się o niego starać. Wprowadzono także w życie przepisy dotyczące lustracji sędziów.

Z posiedzeniem IAJ wiąże się nierozerwalnie praca grup tematycznych zwanych Study Commissions. W Barcelonie na szczególną uwagę zasługują wnioski zespołu zajmującego się kwestiami związanymi z przydziałem spraw, zarządzaniem referatem i wpływem statystyki na jakość orzecznictwa. Są one bowiem zbieżne ze staraniami Stowarzyszenia „Iustitia” o sprawiedliwy przydział spraw, redukcję nadmiernego obciążenia oraz walkę o to, aby dążenie do załatwienia jak największej liczby spraw, co ma zadowolić prezesów sądów, nie wpływało na jakość orzecznictwa.

W opracowaniu końcowym zaznaczono, że dążenie do zwiększenia liczby załatwianych spraw nie może wpłynąć na jakość wydawanych orzeczeń. Pomimo istnienia różnych systemów przydziału spraw (np. komputerowego, według kolejności wpływu, losowania numerów spraw itp.), większość z nich, przynajmniej z pozoru, stanowi sprawiedliwe obciążenie wszystkich sędziów. Trzeba jednak mieć na uwadze złożoność sprawy i różną ich wagę, co powinno prowadzić do uczciwej i dogłębnej analizy obciążenia poszczególnego sędziego. W przypadku stwierdzenia dużej liczby skomplikowanych spraw w referacie, należy podjąć decyzję o odciążeniu takiego sędziego. Taka sytuacja nie powinna natomiast prowadzić do próby wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec takiego nadmiernie obciążonego sędziego. Ustalono także, że presja związana z załatwianiem jak największej liczby spraw w jak najkrótszym czasie nie może prowadzić do naruszenia niezawisłości sędziego i jego obowiązku rzetelnego rozpoznania sprawy.

(IS)