• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(16)/2014, dodano 29 sierpnia 2014.

Ile danych w karcie zgłoszenia?

SSP „Iustitia” przygotowało opinię1 o projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia zakresu danych, które winny znajdować się w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie2. W opinii zwrócono uwagę, że od kandydatów mają być zbierane dane inne niż przewidziane w art. 61, 63 i 64 PrUSP, co stanowi wyjście poza zakres upoważnienia ustawowego. Największe zastrzeżenia wzbudza wymóg podawania w karcie zgłoszenia przynależności
do stowarzyszeń i organizacji zawodowych. Przepis nakazuje ujawnić przynależność do wszelkich stowarzyszeń, w tym zupełnie niezwiązanych z działalnością zawodową kandydata (zresztą niekiedy trudno je dzielić). Nie wiadomo też, czy termin „organizacje zawodowe” oznacza organy samorządowe zawodów prawniczych, do których przynależność jest obowiązkowa z mocy ustaw, czy też jest szerszy, a jeżeli tak, to jakiego rodzaju organizacje obejmuje (związki zawodowe, związki pracodawców, izby gospodarcze itp.). W opinii SSP „Iustitia” wskazano, że ten wymóg karty zgłoszenia narusza dobro prawem chronione, jakim jest prywatność kandydata. Nie wolno oceniać kandydata na sędziego pod kątem jego przynależności do legalnie działających organizacji, a uznanie jakiejkolwiek przynależności
(lub jej braku) za okoliczność przemawiającą za kandydatem lub przeciw niemu byłoby przykładem zabronionej przez prawo dyskryminacji. Zbieranie tych danych nie może więc być użyte do oceny kandydata i jako takie nie ma podstawy prawnej. Jest prywatną sprawą kandydata, czy należy do jakiegokolwiek stowarzyszenia (ideowego, dobroczynnego, sportowego, hobbystycznego, zawodowego). Państwo nie jest więc uprawnione do tego, aby gromadzić tego rodzaju dane w odniesieniu
do kandydatów do urzędu sędziego sądu powszechnego. (BP)

1 Dostępna na: http://iustitia.pl/opinie/868-opinia-iustitii-w-przedmiocie-karty-zgloszenia-na-stanowisko-sedziowskie.

2 Zob. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//517/222566/222573/222574/dokument114548.pdf.