• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(11)/2013, dodano 11 kwietnia 2013.

Immunitet jest gwarancją sprawnych postępowań

W dniu 21.2.2013 r. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisja Obrony Narodowej na wspólnym posiedzeniu obradowały nad senackim projektem ustawy o zmianie ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych i Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Projekt zakładał zmianę trybu postępowań o uchylenie immunitetu sędziowskiego. W obydwu ustawach obecne przepisy stanowią, że wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu podlega wstępnej kontroli właściwego prezesa sądu, który może odmówić jego przyjęcia w razie oczywistej bezzasadności wniosku. Decyzja taka jest zaskarżalna, a organem odwoławczym jest właściwy sąd dyscyplinarny.

Według projektu możliwość taka miała być zniesiona, a każdy wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu, nawet oczywiście bezzasadny, miał być rozpoznawany przez sąd dyscyplinarny na posiedzeniu z udziałem stron (wnioskującego i sędziego), oczywiście z możliwością złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie uchylenia immunitetu i koniecznością rozpoznania zażalenia przez Sąd Najwyższy jako odwoławczy. Projekt ustawy zyskał aprobatę Krajowej Rady Sądownictwa i Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, które wniosły jedynie, aby sąd dyscyplinarny mógł orzekać w powyższej sytuacji bez udziału stron. Ich wnioski nie zostały uwzględnione w projekcie.

Natomiast podczas posiedzenia Komisji reprezentujący „Iustitię” prezes Maciej Strączyński poddał projekt pełnej krytyce, jako umożliwiający blokowanie postępowań sądowych, zwłaszcza karnych, przez składanie bezzasadnych wniosków o uchylenie immunitetu sędziom prowadzącym sprawy. Złożył wniosek o odrzucenie projektu, który to wniosek przejął jako uprawniony poseł Stanisław Wziątek (SLD, Komisja Obrony Narodowej). Stanowisko „Iustitii” poparł w całości wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk. W efekcie projekt został przez połączone komisje odrzucony znaczną większością głosów. (BP)