• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Informacja o zwołaniu XXIV Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

W dniu 9.12.2018 r. Zarząd SSP „­Iustitia” podjął uchwałę o zwołaniu XXIV Zwyczajnego Zebrania Delegatów. Zebranie odbędzie się 8–10.3.2019 r.

Na tegoroczne zebranie Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę 27 członków. Ponieważ zebranie rozpoczyna się 8.3.2019 r., w myśl naszego statutu wybór delegatów musi nastąpić do 22.2.2019 r.

Prosimy o poinformowanie Zarządu o terminie zwołanego zebrania członków Oddziału po jego ustaleniu. Wybór delegatów należy udokumentować, przesyłając protokół zebrania (skan, dobrej jakości czytelne zdjęcie) do biura Stowarzyszenia. Wraz z protokołem i listą wybranych delegatów Oddziały zobowiązane są także przedstawić Zarządowi Stowarzyszenia wykaz swoich członków na dzień 22.2.2019 r., ze wskazaniem zmian w stanie członkowskim, jakie nastąpiły od poprzedniego Zebrania Delegatów, celem ustalenia właściwej liczby wybranych delegatów. Przypominamy o możliwości wyboru delegatów rezerwowych.

Jak co roku informujemy o możliwości wzięcia udziału w Zebraniu obserwatorów, którymi mogą być członkowie Stowarzyszenia niewybrani na delegatów. Obserwatorów Oddziały mogą zgłaszać pisemnie, w tym mailowo do biura Stowarzyszenia w terminie do 22.2.2019 r.

Program zebrania przewiduje: ­otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej, wybór członków Prezydium Zebrania i Komisji Wniosków, przyjęcie porządku obrad, przedstawienie sprawozdań Zarządu, finansowego i Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami, podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za 2018 r., głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu, wystąpienia zaproszonych gości, wybór Prezesa i Członków Zarządu, wybór Komisji Rewizyjnej, rozpoznanie odwołania M. Jaskulskiego od uchwały zebrania członków Oddziału w Poznaniu o wykluczeniu go ze Stowarzyszenia, dyskusja programowa, wolne wnioski oraz zamknięcie zebrania1.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiad­czenia/2770-informacja-o-zwolaniu-xxiv-zwyczajnego-zebrania-delegatow-w-dniach-8-10-03-2019-r