• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

„Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

W nocy 12/13.12.2019 r. do Sejmu wpłynął projekt tzw. ustawy dyscyplinującej sędziów. Rzeczywistym celem tego projektu jest jednak ostateczne podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej. Proponowana regulacja pozbawia sędziów niezawisłości, bowiem pod groźbą wydalenia z zawodu zakazuje im wykonywania orzeczenia TSUE z 19.11.2019 r. Stanowi to naruszenie przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej, przekreślając wynikającą z Traktatu Europejskiego i Konstytucji RP zasadę pierwszeństwa prawa unijnego przed normami prawa krajowego. Wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za wydawanie orzeczeń sprzecznych z oczekiwaniami władzy politycznej. Projekt ten łamie także Konstytucję RP, zakazując sędziom rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw. Ogranicza wolność słowa i prywatność sędziów oraz wprowadza mechanizm inwigilacji, zobowiązując ich do ujawnienia członkostwa w zrzeszeniach, w tym w stowarzyszeniach, funkcji pełnionej w organie fundacji, a nadto do podania informacji o prowadzeniu portalu, strony internetowej lub aktywności na internetowych portalach, jeśli dotyczą spraw publicznych. Wreszcie proponowana regulacja likwiduje samorządność sędziowską, przekazując wszystkie decyzje dotyczące sądów i sędziów w ręce powołanych przez Ministra Sprawiedliwości prezesów, a także zakazując podejmowania sędziom uchwał krytykujących działania innych władz.

„Iustitia” stanowczo sprzeciwia się uchwalaniu przepisów sprzecznych z Konstytucją i umowami międzynarodowymi, godzących w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską oraz przyznających władzy politycznej prawo do kontrolowania orzeczeń sądów. Sytuacja taka nie miała miejsca nawet w czasach PRL i jest nie do zaakceptowania w XXI w., w sercu Unii Europejskiej1.

IS

1 Zob. stanowisko: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3524-stanowisko-zarzadu-ssp-iustitia-w-zwiazku-z-projektem-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych-ustawy-o-sadzie-najwyzszym-oraz-niektorych-innych-ustaw. Zob. także opinię: https://iustitia.pl/79-informacje/3532-opinia-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych-ustawy-o-sadzie-najwyzszym-oraz-niektorych-innych-ustaw-w-wersji-z-12-grudnia-2019-r-druk-sejmowy-nr-69