• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(26)/2016, dodano 30 marca 2017.

„Iustitia” o zmianach w stanie spoczynku sędziów

Stowarzyszenie wystosowało adresowane do Marszałków Sejmu i Senatu RP oraz Ministra Sprawiedliwości stanowisko1, w którym wskazano na niekorzystne z punktu widzenia sędziów zmiany w ustawie z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych2 w zakresie przepisów dotyczących wieku uprawniającego sędziego do przejścia w stan spoczynku w stosunku do zmian projektowanych w powszechnym systemie emerytalnym.

W stanowisku podkreślono, że na skutek uchylenia obowiązującego dotychczas przepisu art. 69 § 1a PrUSP (art. 7 ust. 1 pkt b ustawy z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw3), a także skreślenia poprawki pierwotnie zawartej w projekcie art. 8 ust. 1 pkt c ZmEmRentyFUSU doszło do kuriozalnej sytuacji, w której wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku zostanie faktycznie wydłużony, nawet o 2 lata i 6 miesięcy w stosunku do dotychczasowych rozwiązań. Jako przykład wskazać należy na kobiety sędziów urodzone w drugim kwartale 1960 r., którym wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku zostanie wydłużony znowelizowaną ustawą.

Ponadto Stowarzyszenie wskazało na sprzeczność z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa rozwiązania różnicującego wiek kobiet sędziów i pozostałych kobiet. Artykuł 1 pkt 5a ZmEmRentyFUSU, nowelizujący art. 24 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych4, wprowadził 60 lat, jako granicę wieku przejścia na emeryturę dla kobiet. Z kolei art. 7 pkt 1a i art. 8 pkt 1 ZmEmRentyFUSU nowelizujący PrUSP oraz ustawę z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym5 granicę tę ustalił na poziomie 65 lat. Rozwiązanie takie jest pozbawione racjonalnego uzasadnienia.

(IS)

 

1 Zob. http://www.iustitia.pl/uchwaly/1498-sta­no­wisko-iustitii-w-sprawie-zmian-dotyczacych-wieku-przechodzenia-sedziow-w-stan-spo­czynku.

2 T. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.; dalej jako: PrUSP.

3 Dz.U. z 2017 r. poz. 38; dalej jako: ­ZmEm­RentyFUSU.

4 T. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.

5 T. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1254 ze zm.