• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(18)/2014, dodano 4 marca 2015.

„Iustitia” odmawia zaopiniowania projektu cięcia „kilometrówek”

Bardzo mało czasu otrzymało Stowarzyszenie na zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które ustala dla sędziów stawkę „zwrotu kosztów” dojazdu własnym pojazdem z miejsca zamieszkania do siedziby sądu na 30 gr. za kilometr1. W podobny sposób projekt rozesłano do zaopiniowania do sądów. Stowarzyszenie odmówiło zaopiniowania projektu w takim trybie. Normalna stawka obowiązująca w instytucjach państwowych wynosi 83 gr za kilometr (w wypadku posłów jest to nawet 1,25 zł za kilometr przy podróży samochodem za granicę2). Ograniczenie „zwrotu kosztów” dojazdu to złamanie niepisanej umowy, że wobec niedoboru prawników w małych miastach, sędziowie będą dojeżdżali do sądów z większych ośrodków, a w zamian państwo zobowiązuje się pokrywać koszty tych dojazdów. Przykładowo, do sądów w miejscowościach, w których mają siedziby tylko sądy rejonowe (a nie okręgowe) dojeżdża około połowy orzekających tam sędziów. W innym wypadku, w tych sądach zabrakłoby obsady kadrowej.

(IS, BP)

1 Ten akt prawny znajduje swe umocowanie w ustawie z 5.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1877) i jest zupełnie odrębną regulacją od proponowanej w ustawie z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, druk senacki 808, tj. reguluje jedynie wysokość stawki, a ustawa z 15.1.2015 r. wyłącza część sędziów z grona uprawnionych do zwrotu kosztów dojazdu.

2 Uchwała nr 44 Prezydium Sejmu z 1.7.1996 r. – § 2 ust. 1a. Z tytułu podróży służbowej za granicę samochodem stanowiącym własność posła przysługuje zwrot kosztów według stawek za 1 km przebiegu powiększonych o 50%.