• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(21)/2015, dodano 27 grudnia 2015.

„Iustitia” przeciw udziałowi ministra w postępowaniach

– Rzeczywistym celem projektu nie jest dbałość o finanse publiczne, lecz stworzenie dodatkowego instrumentu nacisku na sędziów – w postaci utrudnienia im dochodzenia roszczeń w ewentualnych procesach dotyczących ich prawa do wynagrodzenia – „Iustitia” przedstawiła opinię na temat projektu nowelizacji ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych1, która pozwalałaby ministrowi sprawiedliwości przystępować po stronie pozwanej do postępowania w sprawie z powództwa sędziego, dyrektora sądu, referendarza sądowego lub asystenta sędziego o roszczenie majątkowe ze stosunku służbowego.

Oprócz naruszenia niezależności władzy sądowniczej i dyskryminacji sędziów, projekt narusza także zasadę przyzwoitej legislacji. Dlatego Stowarzyszenie rekomendowało odrzucenie go w całości.

Niestety, pomimo negatywnego stanowiska Senatu, posłowie na ostatnim posiedzeniu kadencji uchwalili ustawę i została ona już podpisana przez Prezydenta2.

(IS)

1 T. jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.; dalej jako: PrUSP.

2 Ustawa z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. poz. 1781.