• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(18)/2014, dodano 4 marca 2015.

„Iustitia” za przywróceniem instytucji asesora sądowego

Pomimo wątpliwości natury konstytucyjnej i wielu zastrzeżeń w opracowanej przez Zespół ds. Ustroju Sądów opinii Stowarzyszenia dotyczącej przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw1, stowarzyszenie, co do zasady, poparło przywrócenie instytucji asesora sądowego. W opinii wskazano, że mogłoby to umożliwić lepsze sprawdzenie, czy osoba kandydująca na stanowisko sędziego ma predyspozycje i wiedzę niezbędną do pełnienia tej służby.

Równocześnie jako najbardziej pożądane rozwiązanie postuluje się koncepcję „korony zawodów prawniczych”, w której do służby sędziowskiej będą zgłaszali się kandydaci wykonujący samodzielne zawody prawnicze, a zawód sędziego będzie najwyżej cenioną specjalnością prawniczą. Takie osoby musiałyby mieć za sobą odpowiedni staż w zawodzie prokuratora, adwokata, radcy prawnego lub notariusza albo stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego nauk prawnych. W zależności od długości stażu w zawodzie, mieliby prawo kandydować do sądu odpowiedniego szczebla.

Wymagałoby to jednak zapewnienia sędziom odpowiedniej pozycji ustrojowej oraz wynagrodzeń, aby warunki tej służby zachęcały dobrych prawników do jej podejmowania i przechodzenia z innych zawodów2.

(IS)

1 Druk nr 2299, dostępny na: www.sejm.gov.pl.

2 Zob. http://bitly.pl/asr lub http://iustitia.pl/opinie/925-opinia-iustitii-dotyczaca-przywrocenia-asesury.