• Sprawy bieżące
  • Dodano 20 stycznia 2012.

KOMUNIKAT PRASOWY

W dniu 17.1.2012 r. odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości spotkanie Ministra Sprawiedliwości RP Jarosława Gowina z przedstawicielami zarządu SSP „Iustitia” w osobach Prezesa Macieja Strączyńskiego i wiceprezesów: Jolanty Korwin-Piotrowskiej oraz Łukasza Piebiaka z Ministrem Sprawiedliwości RP Jarosławem Gowinem. Ministrowi towarzyszyli wiceminister Grzegorz Wałejko i Szef Gabinetu Politycznego Piotr Dardziński, a także rzeczniczka prasowa resortu sprawiedliwości.

W trakcie spotkania poruszono kwestię zmian procedury karnej, zmierzających do usprawnienia postępowań sądowych. Zarząd SSP „Iusttia” wskazał, że ponad rok temu przedstawił projekt zmian, który zawiera rozwiązania dalej idące, niż projekt przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zadeklarował gotowość udziału w pracach nad projektem opracowywanym w ministerstwie.

Odnosząc się do ustawy okołobudżetowej, Zarząd SSP „Iustitia” wskazał, że podstawą wynagrodzeń sędziów musi być średnia krajowa w gospodarce narodowej, gdyż uzależnienie wynagrodzeń sędziowskich od decyzji politycznych pociągnie za sobą ich realny spadek, co przecież miało miejsce, gdy wynagrodzenia sędziów zależały od uchwalanej w ustawie budżetowej kwoty bazowej. Wobec deklaracji Ministra Sprawiedliwości, że „zamrożenie” wynagrodzeń na 2012 r. jest sprawą niepodlegającą dyskusji, Prezes SSP „Iustitia” wskazał, że Stowarzyszenie w pełni popiera decyzję Pierwszego Prezesa SN o skierowaniu sprawy obniżenia wynagrodzeń sędziów do TK ze skargą konstytucyjną. Zarząd SSP „Iustitia” wskazał również, że konieczne jest zmniejszenie nadmiernych różnic między zarobkami sędziów, z korzyścią dla najniższych szczebli.

Co do stanu spoczynku, który to problem ostatnio budził wiele obaw, Minister zadeklarował, że prowadzone będą prace związane z podniesieniem wieku przechodzenia w stan spoczynku do 67 lat oraz zniesienia możliwości wcześniejszego przechodzenia na emerytury, w tym w stan spoczynku (zmiany te nie powinny dotyczyć sędziów pozostających obecnie w służbie). Z uwagi na brak projektu Zarząd SSP „Iustitia” nie zajął stanowiska w tym zakresie, deklarując zarazem gotowość do prowadzenia rozmów, z uwzględnieniem specyfiki stanu spoczynku jako jednej z gwarancji niezawisłości sędziów.

Odnosząc się do projektu zniesienia 121 sądów, Zarząd SSP „Iustitia” wskazał, że teoretycznie przy skrajnej interpretacji można byłoby w Polsce „znieść” wszystkie sądy poza jednym rejonowym, jednym okręgowym i jednym apelacyjnym, utworzyć same „wydziały zamiejscowe” i dowolnie przerzucać sędziów z dnia na dzień na drugi koniec kraju. W ocenie SSP „Iustitia” niekonstytucyjność takiego rozwiązania byłaby oczywista i choć niewątpliwie niektóre sądy należy zlikwidować, to jednak zaproponowany przez ministerstwo mechanizm zmian jest wadliwy. SSP „Iustitia” jest skłonne uczestniczyć w dalszych pracach nad zmianą tego projektu.