• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(24)/2016, dodano 30 sierpnia 2016.

KRS wnosi o zbadanie konstytucyjności nadzoru administracyjnego nad sądami

Dnia 31.5.2016 r. KRS podjął uchwałę o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących nadzoru administracyjnego nad sądami w związku z połączeniem funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego oraz wyposażeniem go w nowe kompetencje w stosunku do sądów1.

KRS zwrócił się o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją m.in. przepisów przyznających Ministrowi Sprawiedliwości sprawującemu urząd Prokuratora Generalnego prawo do sprawowania nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych oraz przewidujących podległość prezesa sądu w zakresie kierowania działalnością administracyjną temu ministrowi, przyznających Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu uprawnienie do wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora sądu bez przeprowadzenia procedury konkursowej i udziału prezesa sądu, przepisy pomijające udział prezesa sądu w opracowywaniu planów finansowych oraz pozbawiające prezesa sądu jakiegokolwiek wpływu na kierowanie gospodarką finansową sądu i działalność inwestycyjną, przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu arbitralnego prawa do wskazywania spośród sędziów sądów powszechnych oraz wojskowych kandydatów na delegację do innych sądów, resortu sprawiedliwości i jednostek podległych MS, nadających ministrowi sprawiedliwości uprawnienie do zwalniania sędziów sądów powszechnych oraz wojskowych z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, bez możliwości odwołania się od takiej decyzji przez sędziego lub strony i uczestników postępowania.

1 Zob. http://www.krs.pl/admin/files/tk/uchwa­la%20krs%20nr%204122016.docx