• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

List do przewodniczącej KE w sprawie praworządności w Polsce

W liście skierowanym do Przewodniczącej Komisji Europejskiej prawnicy z całej Europy zaapelowali o pilne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia realnej ochrony praworządności w Polsce.

W liście wezwano do złożenia wniosku do TSUE o nałożenie na Polskę kar pieniężnych w związku z utrzymującym się naruszeniem postanowienia z 8.4.2020 r. Wskazano też, że Komisja musi pilnie wydać uzasadnioną opinię w odniesieniu do ustawy kagańcowej i dać polskiemu rządowi możliwie najkrótszy termin na udzielenie odpo­wiedzi. Następnie musi ona dążyć do bezzwłocznego wniesienia skargi w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego do Trybunału Sprawiedliwości i jednocześnie wystąpić o zastosowanie środków tymczasowych w celu neutralizacji skutków ustawy kagańcowej. Komisja powinna ponadto wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego; w sprawie niezgodnej z Konstytucją i bezprawnie utworzonej „Izby Kontroli Nadzwyczajnej” Sądu Najwyższego, która cierpi na ten sam brak niezależności co „Izba Dyscyplinarna”; a także podjąć działania przeciwko podobnie niekonstytucyjnie utworzonej i bezprawnie obsadzonej Krajowej Radzie Sądownictwa. Połączenie tych skarg w jedno postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego umożliwiłoby ujawnienie kompleksowego i zaplanowanego charakteru ataków polskiego rządu na sądownictwo wobec Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który powinien rozszerzyć swoje orzecznictwo dotyczące niezawisłości sądów, aby umożliwić bardziej strukturalne rozwiązanie tego problemu.

Tezy listu poparte zostały przez Stowarzyszenie Sędziów Rumuńskich Forum oraz Stowarzyszenie MEDEL1.

IS

1 Całość listu zob.: https://iustitia.pl/3969-list-otwarty-do-przewodniczacej-komisji-europejskiej-w-sprawie-pogarszajacego-sie-stanu-praworzadnosci-w-polsce

.