• Artykuły, Bez togi
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(5)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

List Dyrektorów i Kierowników Finansowych Sądów do Ministra Sprawiedliwości

W dniu 3.3.2011 r. Dyrektorzy i Kierownicy Finansowi Sądów Powszechnych w Polsce, nawiązując do przeprowadzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsultacji społecznych w sprawie rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z 25.11.2010 r.1 oraz opublikowania projektu rozporządzenia w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu2, zwrócili się do Ministra Sprawiedliwości z listem otwartym, w którym zgłosili swoje zastrzeżenia dotyczące proponowanych rozwiązań.

Menedżerowie zwrócili uwagę na niewłaściwe relacje wynagrodzenia dyrektora (kierownika finansowego) sądu do wynagrodzeń innych urzędników sądowych (wynagrodzenie organu sądu jest często niższe od wynagrodzenia urzędników sądowych), podkreślając jego nieadekwatność w odniesieniu do zakresu obowiązków, a przede wszystkim odpowiedzialności, jaka spoczywa na dyrektorze (kierowniku finansowym) jako organie sądu oraz nieuwzględnienie w ProjWynDyrSądR zwiększenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności przyszłego dyrektora sądu. Podkreślili wprowadzenie ograniczeń oraz dodatkowych regulacji, które nie dotyczą innych pracowników sądów, a także zwrócili uwagę na szereg dodatkowych kwestii, jak np. pozbawienie dyrektora sądu prawa do dodatków i świadczeń, do których prawo zachowują pozostali pracownicy sądów (dodatku funkcyjnego, stażowego, nagrody jubileuszowej) przy zachowaniu dotychczasowego poziomu wynagrodzeń zasadniczych. W liście podkreślono w szczególności niemotywacyjną konstrukcję systemu wynagradzania, a także ustalenie wynagrodzenie dyrektora sądu w oderwaniu od wynagrodzeń na rynku pracy.

Te zastrzeżenia odniesiono do zakresu obowiązków dyrektora i kierownika sądu, a w szczególności jego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prowadzenie rachunkowości jednostki, przeprowadzanie procedur w zakresie zamówień publicznych, sprawność techniczną budynku i jego bezpieczeństwo, w tym właściwe prowadzenie dokumentacji obiektu i prowadzenie w nim wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawność techniczną majątku, jego bezpieczeństwo w zakresie higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, stanu sanitarnego, odpowiedzialność karną i karną skarbową.

W liście podkreślono, że określenie dolnej granicy wynagrodzenia zasadniczego dyrektora na poziomie 1800 zł brutto (1320 zł netto) nie pomoże w pozyskaniu na stanowiska menedżerów sądowych osób o odpowiednich kwalifikacjach. Zwrócono uwagę, że osoba przystępująca do konkursu na dyrektora sądu, bazując na regulacjach prawnych w tym zakresie, musi założyć, że jej wynagrodzenie może wynosić 1800 zł brutto. Wcześniejsze ustalenie wysokości tego wynagrodzenia nie jest możliwe, gdyż Minister Sprawiedliwości określa je dopiero w akcie powołania danej osoby na stanowisko. Tymczasem takie wynagrodzenie minimalne nie stanowi żadnej zachęty dla potencjalnych kandydatów na stanowisko dyrektora (menedżera). Ponadto, nie przedstawia we właściwym świetle charakteru tej funkcji oraz odpowiedzialności, z jaką się ona wiąże. Wręcz przeciwnie, sugeruje ono wyłącznie prostą pracę urzędniczą w określonych godzinach, bez większej odpowiedzialności, a nie odpowiedzialną funkcję menedżerską związaną z nienormowanym czasem pracy. W liście wskazano, że według VIII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl najniżej opłacani pracownicy szeregowi, tacy jak osoby sprzątające, pracownicy ochrony i gastronomii, kasjerzy, telemarketerzy, zarabiali w ubiegłym roku od 1317 do 3100 zł brutto. To zdaniem autorów listu przemawia za tym, że poziom wynagrodzeń w ProjWynDyrSądR nie pomoże w zatrzymaniu czy też pozyskaniu na stanowiska menedżerów sądowych osób o rzeczywistych wysokich kwalifikacjach, będących specjalistami pożądanymi na rynku pracy.

W liście zwrócono uwagę na błędy i nieścisłości w rozporządzeniu, np. pominięcie dodatku funkcyjnego dla dyrektora sądu (przy pozostawieniu takowego dla innych pracowników sądu), dodatków stażowych i nagród jubileuszowych dla dyrektora sądu. Podkreślono jednocześnie, że ProjWynDyrSądR nie odwołuje się w kwestiach w nim nieuregulowanych do przepisów dotyczących pozostałych pracowników sądów.

Dyrektorzy i Kierownicy Finansowi zaapelowali o zmianę projektu, wskazując jednocześnie postulowany kierunek zmian. Pod listem podpisało się ok. 150 osób. Autorzy listu nie otrzymali odpowiedzi od Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Opracowanie:
Redakcja