• Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(1)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

LIST OTWARTY

Zakończyła się akcja zbierania podpisów pod Listem Otwartym, zapoczątkowana jako inicjatywa forum sędziowskiego www.sedziowie.net, dla której „Iustitia” udzieliła poparcia w uchwale nr 6 XV Zebrania Delegatów. Pod listem podpisało się 4972 sędziów, co jest wydarzeniem bez precedensu w historii sądownictwa od 1989 r. List 23.06.2010 r. został przekazany przez władze Stowarzyszenia do wiadomości jego adresatów.

LIST OTWARTY
SĘDZIÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bronisław Komorowski – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

My, niżej podpisani Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, apelujemy o wstrzymanie procesu legislacyjnego związanego z projektem nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przestrzegamy, że niektóre z proponowanych rozwiązań godzą w konstytucyjne zasady niezawisłości sędziowskiej oraz trójpodziału władz.

Począwszy do 1989 r. sędziowie funkcjonują w nowych warunkach ustrojowych. Obowiązujące w tym okresie akty prawne dotyczące sądownictwa powszechnego nie były doskonałe. Stanu tego nie zmieniło ponad czterdzieści nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Sądownictwo powszechne wymaga reform, nie aprobujemy jednak rozwiązań niosących ryzyko doprowadzenia sędziów do roli urzędników podlegających władzy wykonawczej. Takie zaś rozwiązania przewiduje najnowszy projekt.

Paradoksalnie, ostatnie zmiany w zakresie ustroju prokuratury, wzmacniające jej niezależność od władzy wykonawczej, stawiają ten organ w pozycji korzystniejszej w stosunku do sądownictwa powszechnego.

Sprzeciwiamy się planom wprowadzenia powszechnych ocen okresowych sędziów, mających być kolejnym narzędziem nadzoru administracyjnego nad sądownictwem powszechnym, pełnionego przez Ministra Sprawiedliwości, który zgodnie z projektowanymi przepisami miałby mieć wpływ zarówno na sposób dokonywania tych ocen, jak i na powoływanie sędziów wizytatorów. Niedopuszczalne jest, aby władza wykonawcza wpływała na władzę sądowniczą poprzez określanie standardów oceniania sędziów i sprawowanie nad tym procesem nadzoru. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia sędziom określonych standardów niezawisłości, która obejmuje szereg elementów:

  1. bezstronność w stosunku do uczestników postępowania,
  2. niezależność wobec organów (instytucji) pozasądowych,
  3. samodzielność sędziego wobec władz i innych organów sądowych,
  4. niezależność od wpływu czynników politycznych, zwłaszcza partii politycznych,
  5. wewnętrzna niezależność sędziego.

Strona 1 z 212