• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(23)/2016, dodano 16 czerwca 2016.

List Zbigniewa Ziobry do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 5.4.2016 r.

Prokurator Generalny Zbigniew ­Ziobro w liście z 5.4.2016 r. skierowanym do Andrzeja Rzeplińskiego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego poinformował, że nie może brać udziału w rozprawach Trybunału. Stwierdził, że jakiekolwiek próby działania Trybunału Konstytucyjnego poza konstytucyjnym i ustawowym porządkiem prawnym nie zyskają legitymizacji w postaci udziału w nich Prokuratora Generalnego. Mogą natomiast stać się przedmiotem podjętej przez niego kontroli przestrzegania prawa.

W państwie prawa szanującym zasadę trójpodziału władzy taka rzecz nie powinna się zdarzyć – w ten sposób ostatnie zdanie listu skomentował dla PAP prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Krystian Markiewicz.

Ostatecznie wypowiedź ta stała się przyczyną podjęcia przez Zarząd SSP „Iustitia” uchwały z 7.4.2016 r., zgodnie z którą podważanie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego ostatecznego charakteru rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego oraz odmowa uczestnictwa w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym pozostają w sprzeczności z ciążącym na nim ustawowym obowiązkiem najwyższej dbałości o przestrzeganie porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Zapowiedź możliwości podjęcia przez Prokuratora Generalnego jakichkolwiek działań wobec sędziów w związku z wydaniem orzeczeń niezgodnych z oczekiwaniem strony postępowania narusza niezbywalne prawo wszystkich obywateli do niezależnego sądownictwa. Więcej na stronie internetowej www.iustitia.pl.

(MK)