• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(44)/2021, dodano 25 sierpnia 2021.

Memorandum RPO, NRA, stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorów

„My obywatelki i obywatele wykonujący prawnicze zawody zaufania publicznego stanowczo przypominamy, że Konstytucja RP i traktaty europejskie stanowią, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Każdy ma więc prawo do rzetelnego rozpoznania sprawy przez sąd ustanowiony zgodnie z prawem, który transparentnie wydaje stabilne i pewne orzeczenia”.

Takimi słowy rozpoczyna się memorandum podpisane wspólnie przez stowarzyszenia sędziowskie i prokuratorów, a także Rzecznika Praw Obywatelskich i Naczelną Radę Adwokacką, a dotyczące naruszeń praw obywateli do sądu.

„Zmiany wprowadzane ustawą z 28.5.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090) zmieniającej z dniem 3.7.2021 r. ustawę z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, powinny zgodnie z jej nazwą stanowić odpowiedź na pandemię wywołaną COVID”.

„W związku z powyższym apelujemy do parlamentarzystów o natychmiastowe podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do uchylenia tych przepisów lub ich skutków, jak też o zaprzestanie dalszych działań legislacyjnych ograniczających prawo do sądu i dostęp do sądu oraz ingerujących w niezależność, niezawisłość i ­samodzielność orzeczniczą sądów”1.

IS

1 Zob. więcej https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/4187-apel.