• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(14)/2013, dodano 13 marca 2014.

Na L4 już tylko 80%

W dniu 24.1.2014 r. Sejm przyjął ustawę obniżającą wynagrodzenia sędziów za czas choroby do 80%1.

Ustawa przewiduje zarazem, że sędzia zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, jeżeli nieobecność w pracy nastąpiła z powodu:

1)  wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy,

2)  choroby przypadającej w okresie ciąży,

3)  choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności sędziego,

4)  choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności sędziego, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ,

5)  poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Ustawa przewiduje, że w razie ujawnienia u sędziego choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że powstała w związku ze szczególnymi właściwościami
lub warunkami wykonywania czynności sędziego, prezes danego sądu kieruje sędziego do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu
lub na wniosek sędziego.

Ustawa w żaden sposób nie rozwiązuje problemu braku zastępstw sędziów w czasie ich choroby i związanej z tym konieczności „odrabiania” chorobowego
po powrocie do zdrowia przez sędziego. Posłowie nie zdecydowali się także na ograniczenie własnych uposażeń w analogiczny sposób.

Ustawa trafiła do Senatu. Vacatio legis określono na 30 dni od dnia jej publikacji. (BP)

 

1 Druk nr 1502, dostępny na www.sejm.gov.pl