• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

Niekonstytucyjne przepisy o karaniu kierowców

Zarząd „Iustitii” poparł wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego noweli Kodeksu karnego z 20.3.2015 r.1 Zmiana ustawy w wypadku niektórych wykroczeń nadała Policji uprawnienia zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Ustawodawca nie wziął pod uwagę, że zatrzymanie prawa jazdy jest w istocie orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zakaz taki jest środkiem karnym, który zgodnie z przepisami Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń orzekać może wyłącznie sąd. Osobie, której zakaz dotyczy, przysługują przewidziane prawem środki odwoławcze, a środek karny podlega wykonaniu dopiero wtedy, gdy orzeczenie jest prawomocne. Tymczasem według nowych przepisów zatrzymanie ma być obowiązkowe, nie podlegać kontroli sądu, będzie natychmiast wykonalne, a kierowcy nie będą przysługiwać żadne środki odwoławcze poza ewentualną skargą do sądu administracyjnego, który może badać tylko zgodność decyzji z prawem, a nie jej merytoryczną zasadność.

Kolejnym zarzutem wobec ustawy jest wprowadzenie podwójnej karalności za to samo wykroczenie.

(IS)

1 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 20.3.2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 541.