• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(26)/2016, dodano 30 marca 2017.

NSA o skutkach braku publikacji wyroku TK

W sprawie II FSK 1974/16 skarżąca spółka wniosła o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA ze względu na orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 28.6.2016 r.1 o niezgodności z Konstytucją przepisów stanowiących podstawę do ustalenia przez organ egzekucyjny kosztów egzekucyjnych.

Wyrok ten nie był ówcześnie opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Do postępowania przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, popierając skargę spółki o wznowienie postępowania, a także wnosząc o uchylenie zapadłych w tej sprawie wyroków NSA i WSA w Warszawie oraz postanowień organów egzekucyjnych. Przedstawiając swoje stanowisko Rzecznik miał w szczególności na względzie, że zwłoka w publikacji wyroku Trybunału nie może negatywnie wpływać na możliwość realizacji konstytucyjnego prawa obywatela do wznowienia postępowania. W ocenie Rzecznika, strona składając skargę o wznowienie postępowania przed publikacją orzeczenia działała w dobrej wierze i z należytą starannością. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego oczekiwały w tym czasie na publikację przez kilka miesięcy, zaś strona nie mogła przewidzieć, czy i kiedy zostaną opublikowane.

W wyroku z 9.2.2017 r.2 NSA przychylił się do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydane orzeczenie wyeliminowało z obrotu prawnego akt określający spółce koszty egzekucyjne na kwotę ponad 35 mln zł.

(P.K.)

 

1 SK 31/14, DzU. poz. 1244.

2 II FSK 1974/16, dostępny na: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B1D8B31FBF