• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(26)/2016, dodano 30 marca 2017.

O pracach Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

Przedstawiciele SSP „Iustitia” aktywnie uczestniczą w pracach Porozumienia, czego wynikiem było m.in. przyjęcie w 2017 r. następujących stanowisk:

W Stanowisku nr 1 z 5.1.2017 r.1 Porozumienie wypowiedziało się co do projektu zmiany ustawy o komornikach sądowych. Porozumienie zwróciło uwagę, że przedstawiony projekt, wbrew zapowiedziom, nie stanowi nowego aktu prawnego, który w sposób prawidłowy i nowoczesny regulowałby funkcjonowanie sądowych organów egzekucyjnych. Ustawa znacząco rozbudowuje jedynie system nadzoru nad komornikami i w sposób istotny ogranicza funkcjonowanie organów samorządu komorniczego. Zagadnienia, które wymagały dogłębnych zmian, takie jak instytucja zastępcy komornika, pojęcie i zasady funkcjonowania kancelarii komorniczej, likwidacja kancelarii komorniczej, archiwizacja akt komorniczych czy zasady finansowania egzekucji, nie zostały, wbrew oczekiwaniom, rozwiązane. Przyjęty model finansowania egzekucji, sprowadzający się do znacznego ograniczenia komornikom środków na prowadzenie działalności egzekucyjnej, doprowadzi do zapaści egzekucji w Polsce i likwidacji istniejących kancelarii, w pierwszej kolejności tych najmniejszych, albowiem nie będą one w stanie egzystować w oparciu o opłaty przewidziane w ustawach.

W Stanowisku nr 22 z 6.2.2017 r. Porozumienie zwróciło się do Prezydenta RP o spotkanie z przedstawicielami Porozumienia w celu zażegnania kryzysu wywołanego przez ostatnie propozycje legislacyjne dotyczące ustroju sądownictwa. Na zaplanowane 20.2.2017 r. spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP zaproszeni zostali: obecny przewodniczący Porozumienia – r. pr. Maciej Bobrowicz oraz sekretarz Porozumienia – dr Paweł Skuczyński.

W Stanowisku nr 3 z 7.2.2017 r.3 Porozumienie wypowiedziało się co do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 20.1.2017 r.). Porozumienie wyraziło zaniepokojenie kierunkiem zmian zaproponowanych w wymienionym projekcie. W szczególności wątpliwości budzą próby preferowania aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nad osobami, które odbyły aplikację sądową na tzw. starych zasadach, jak również nad tymi którzy aplikacji sądowej nie odbyli, ale w dniu wejścia w życie ustawy z 23.1.2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury4 (tj. 4.3.2009 r.) byli zatrudnieni na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego. Takie działanie Porozumienie uważa za niesprawiedliwe oraz sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami: równości wobec prawa oraz dostępu do służby publicznej.

(IS)

 

1 Dostępne na: http://prawnicyrazem.pl/stanowisko/stanowisko-nr-12017-dot-projektu-ustawy-o-komornikach-sadowych/

2 Dostępne na: http://prawnicyrazem.pl/stanowisko/stanowisko-nr-22017-dotyczace-prosby-do-prezydenta-rp-o-spotkanie-w-przedmiocie-zmian-ustrojowych-sadownictwa/

3 Dostępne na: http://prawnicyrazem.pl/sta­no­wisko/stanowisko-nr-32017-dot-projek­tu-usta­wy-o-zmianie-ustawy-o-krajowej-szko­le-sado­wnictwa-i-prokuratury-ustawy-prawo-o-ustroju­-sadow-powszechnych-oraz-niektorych-innych-ustaw-dl-vi-465-27/

4 T. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 146.