• Sprawy bieżące
  • Dodano 18 listopada 2014.

Obniżenie dochodów większości sędziów sądów rejonowych

W Sejmie trwają prace nad zmianami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2680)1. W trakcie prac w podkomisji sejmowej Ministerstwo Sprawiedliwości przekonało posłów, aby w tym projekcie wprowadzić niekorzystną dla sędziów zmianę w sferze finansowej. Zmiana ta ma spowodować pozbawienie prawa do zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pracy wszystkim sędziom, którzy jeszcze nie awansowali (de facto wszystkim sędziom sądów rejonowych). Pozbawieni zwrotu tych kosztów będą też wszyscy sędziowie, którzy mają do sądu mniej niż 20 km.

Podkomisja sejmowa w swoim sprawozdaniu rekomenduje wprowadzenie nowego brzmienia art. 95 § 3 PrUSP, który ma brzmieć:

„§ 3. W razie uzyskania zgody, o której mowa w § 2, sędziemu który awansował na wyższe stanowisko sędziowskie przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu, siedziby wydziału zamiejscowego lub siedziby ośrodka zamiejscowego utworzonego poza siedzibą sądu, ustalonych na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Zwrot kosztów jednak nie przysługuje, jeżeli odległość od miejsca zamieszkania do siedziby sądu, siedziby wydziału zamiejscowego lub siedziby ośrodka zamiejscowego jest niższa niż 20 km oraz jeżeli zmiana miejsca służbowego nastąpiła w wyniku orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 109 § 1 pkt 4, oraz orzeczenia sądu dyscyplinarnego o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska”.

Okazuje się, że wszyscy ci sędziowie, którzy kandydowali na stanowiska sędziowskie w odległych sądach, zakładając, że nie stracą na tym finansowo, mogą zostać z dnia na dzień postawieni w sytuacji faktycznego obniżenia ich dochodów o 10–20%. Zmiana ta może zachwiać procesem nominacyjnym. Może ona również wywołać perturbacje przy przywracaniu zlikwidowanych sądów, gdyż część sędziów może z tego powodu nie chcieć powrócić do orzekania w dalej położonych sądach i złożyć wnioski o przydzielenie ich do sądów położonych bliżej miejsca zamieszkania. Nie jest również zrozumiałe dyskryminowanie sędziów rejonowych. Wszystkie te zmiany zbiegają się zarazem w czasie z doniesieniami o tym, w jaki sposób niektórzy posłowie nadużywali bez jakiejkolwiek kontroli prawa do zwrotu kosztów wyjazdów służbowych.

Czy komisja sejmowa przyjmie tę poprawkę, przekonamy się wkrótce.

(BP)

1 Dostępny na: www.sejm.gov.pl.