• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(6)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Obniżenie wynagrodzeń sędziów

W listopadzie 2011 r. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów ogłoszono projekt ustawy „okołobudżetowej”. Jego treść była, jeśli chodzi o sędziów i prokuratorów, zaskakująca: precz ze średnią krajową! Na zawsze. Wracamy do kwoty bazowej.

 

Projekt zakładał rezygnację ze średniej krajowej jako podstawy wynagrodzeń sędziów (przez zmianę PrUSP). Nie jednorazową: na stałe. W 2012 r. podstawą wynagrodzeń sędziów miała być nie średnia z II kwartału 2011 r. (wynosząca 3366,11 zł), ale wpisana do ustawy kwota 3197,85 zł. Jest to średnie wynagrodzenie z II kwartału 2010 r. Oznacza to, że w 2012 r. wynagrodzenia sędziów i prokuratorów w stosunku do średniej krajowej obniżone zostałyby o ponad 5%. Obniżenie nie miało mieć charakteru „jednorazowego i wyjątkowego”. W 2013 r. bowiem sędziowie nie mieli otrzymać na powrót normalnych wynagrodzeń, na podstawie średniej z 2012 r., tylko obliczone w oparciu o nową kwotę bazową (choć tej skompromitowanej nazwy projekt oczywiście nie używał). Ową kwotą bazową miała być zapisana w ustawie kwota 3197,85 zł „zwaloryzowana o wskaźnik waloryzacji”. Ów wskaźnik miał wynosić tyle, o ile wynagrodzenie w II kwartale 2012 r. (nieznane jeszcze) wzrośnie w stosunku do wynagrodzenia z 2011 r. (3366,11 zł). Obecnie jest to 5,26%. Zatem wynagrodzenia sędziów w 2013 r. byłyby wypłacane na podstawie kwoty 3197,85 zł przemnożonej przez nieustalony wskaźnik.

W latach 2008–2011 średnie wynagrodzenie w kraju rosło kolejno o 4,4%, 3,7% i 5,3% (dokładnie 5,26%) rocznie (2951,36 zł – 3081,48 zł – 3197,85 zł – 3366,11 zł). Cofnięcie o rok waloryzacji to obniżenie wynagrodzeń sędziów na stałe o owe 5,3% zwyżki w latach 2011–2012, niewątpliwie dlatego, że wzrost średniego wynagrodzenia między rokiem 2010 a 2011 był większy niż w poprzednich latach i bardzo „kłuje w oczy” rządzących. Waloryzacja wynagrodzeń sędziów w 2012 r. wynieść powinna od 360 do 650 zł miesięcznie (bez dodatku funkcyjnego). Minister Finansów chciał więc o tę kwotę obniżyć wynagrodzenia sędziów na zawsze, nie tylko na 2012 r. Taki sam efekt by osiągnięto, obniżając po prostu współczynniki wynagrodzeń. Oto, w jaki sposób faktycznie współczynniki wynagrodzeń zostałyby obniżone przez wprowadzenie tego mechanizmu:

Jest obecnie

Według projektu MF

Pierwsza

2,05

1,95

Druga

2,17

2,06

Trzecia

2,28

2,17

Czwarta

2,36

2,24

Piąta

2,50

2,38

Szósta

2,65

2,52

Siódma

2,75

2,61

Ósma

2,92

2,77

Dziewiąta

3,12

2,96

Dziesiąta

3,23

3,07

Drugim ważnym powodem tego skomplikowanego zapisu był zapewne fakt, że używając zamiast średniej sprzed dwóch lat nowej „kwoty bazowej”, która będzie „waloryzowana”, rząd miał możliwość łatwiejszego manipulowania nią w kolejnych „wyjątkowych, jednorazowych” ustawach okołobudżetowych. Ta zmiana, zastosowana wobec sędziów i prokuratorów (w identycznej formie), ma dać budżetowi w 2012 r. „imponującą” kwotę 140 mln zł. Jest to tyle samo, ile rocznie Rzeczpospolita wypłaca, częściowo w formie nieopodatkowanej, „przedstawicielom Narodu”, a mianowicie posłom. Każdy z nich otrzymuje około 25 000 zł miesięcznie, częściowo wolnych od podatku. Tyle, że posłów jest zaledwie 460, a sędziów i prokuratorów razem około 15 000. Kwota ta to mniej niż 1% procent corocznej dopłaty z budżetu do KRUS1.

Ostatecznie, Rada Ministrów przyjęła projekt pozostawiający mechanizm w dotychczasowej formie, jednak z zamrożeniem wynagrodzeń na 2012 r., w którym to roku podstawą ustalenia ma być średnia z II kwartału 2010 r., a nie z II kwartału 2011 r. Nie jest to jednak żaden powód do radości sędziów, wszak to, czego nie wdrożono w tym roku można zawsze uchwalić w roku następnym2.

W związku z wypowiedzią Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk, wygłoszoną w Sejmie w dniu 1.12.2011 r., a twierdzącą, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów, które forsuje w Sejmie obecny rząd, będzie miało miejsce po raz pierwszy, Prezes „Iustitii” wydał oświadczenie stwierdzające, że jest to wypowiedź nieprawdziwa, mająca na celu wprowadzenie w błąd posłów i społeczeństwa3. Jeżeli tego rodzaju ustawa wejdzie w życie, SSP „Iustitia” podejmie działania, aby już w dniu 1.2.2012 r. każdy sędzia mógł wnieść do sądu pozew o wyrównanie wynagrodzenia za styczeń 2012 r., obniżonego wbrew art. 178 Konstytucji RP. I jeśli będzie trzeba, to tak co miesiąc. (ISI, BP)

1  Projekt z 3.11.2011 r. dostępny na: http://www.mf.gov.pl/_files_/dep_fs/okolobudzetowa_2012_3_11_2011.pdf

2  Projekt rządowy otrzymał w Sejmie nr druku 29 i jest dostępny na: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=BB52691260BDCF95C125795200532573

3  Tekst oświadczenia dostępny na: http://www.iustitia.pl/content/view/766/257/