• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(31)/2018, dodano 12 lipca 2018.

Obserwatorzy SSP „Iustitia” w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej praworządności w Polsce

1.6.2018 r. w Wielkiej Izbie Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu odbyło się wysłuchanie w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego Irlandii. Sprawa dotyczy orzeczenia wstępnego w sprawie dotyczącej wydania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) obywatela polskiego z Irlandii do Polski1. Trybunał ma orzec, czy podsądny może być wydany do swojego kraju w ramach procedury ENA, jeśli istnieją w nim wątpliwości co do stanu praworządności. Jak podkreślono w pytaniu, warunkiem koniecznym stosowania ENA jest pewność co do tego, że w państwie domagającym się wydania swojego obywatela, podsądny będzie miał zagwarantowany rzetelny proces przed niezależnym sądem. Orzeczenie, które zapadnie w tej sprawie ma szansę stać się krokiem milowym w judykaturze Trybunału, kreującym porządek prawny w Europie na kolejne dziesięciolecia (podobnie jak orzeczenie wydane w sprawie Stauder przeciwko Stadt Ulm z 1969 r.2).

Decyzja Trybunału ma szczególne znaczenie wobec toczącego się z inicjatywy Komisji Europejskiej postępowania przeciwko Polsce w trybie art. 7 Traktatu o UE. Orzeczenie TSUE może bowiem ustalić test praworządności, którego wynik przesądzać będzie o tym, czy państwo członkowskie spełnia warunki określone w art. 2 Traktatu o UE. Trybunał podejmie decyzję prawdopodobnie do końca czerwca 2018 r. Przebieg rozprawy obserwowali przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”3.

(IS)

1 Nr sprawy: C-216/18 PPU.

2 Wyrok TS z 12.11.1969 r. w sprawie Erich Stauder przeciwko Stadt Ulm – Sozialamt, sprawa C-40/11

3 Zob. szerzej: https://www.iustitia.pl/2245-obserwatorzy-iustitii-w-trybunale-sprawiedliwosci-w-sprawie-dotyczacej-praworzadnosci-w-polsce