• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(49)/2022, dodano 14 kwietnia 2023.

OBWE krytycznie o projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym w przejściowej opinii

W swojej pilnej opinii w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw (na dzień 16.1.2023 r.) OBWE pod­kreśla, że:
– o ile każde państwo ma prawo do reformowania swojego systemu sądowniczego, reformy takie powinny zawsze być zgodne z wymogami konstytucyjnymi danego państwa, przestrzegać zasad praworządności, być zgodne z prawem międzynarodowym i standardami praw człowieka, a także zobowiązaniami OBWE;
– projekt ustawy nie uchyla całkowicie problematycznych podstaw dyscyplinarnych wprowadzonych w 2020 r.; o ile wyłączenia dyscyplinarne jednoznacznie pozwalają sędziom na wykonywanie ich zasadniczych funkcji sądowniczych, szerokie i ogólnikowe podstawy dyscyplinarne nie zostały jednocześnie uchylone;
– takie podstawy mogą być nadal wykorzystywane do nakładania kar dyscyplinarnych na sędziów pełniących swoje funkcje lub podejmujących działania zgodne z prawem, a tym samym wpływać na ich niezawisłość;
brak jest jasności w odniesieniu do kryteriów kierujących oceną niezawisłości, bezstronności i „ustanowienia na podstawie ustawy” danego sądu. Ścisły 7-dniowy termin na złożenie wniosku od dnia powiadomienia o składzie sędziowskim pozostaje wymogiem potencjalnie utrudniającym skuteczne stosowanie tego mechanizmu w praktyce;
– pomimo uwzględnienia szeregu kwestii, projekt ustawy nie uwzględnia innych zasadniczych uchybień systemowych podważających niezawisłość sędziowską, na które zwracały już uwagę sądy regionalne, inne instytucje międzynarodowe, jak również poprzednie opinie ­ODIHR. Uchybienia te dotyczą w szczególności braku niezawisłości KRS, nadmiernej dominacji władzy wykonawczej nad wymiarem sprawiedliwości i sądownictwem, wadliwego postępowania dyscyplinarnego oraz zbyt szerokich i ogólnikowych podstaw dyscyplinarnych, które stwarzają możliwość arbitralnej interpretacji i nadużyć;
projekt nie oferuje żadnych za­bezpieczeń, które uniemożliwiałyby kwestionowanie orzeczeń dyscyplinarnych NSA wydawanych przez składy orzekające złożone z sędziów powołanych przez zreformowaną KRS w taki sam sposób jak izby Sądu Najwyższego1.

IS

1 Całość opinii na stronie: https://www.iustitia.pl/4624-obwe-krytycznie-o-projekcie-ustawy-o-sadzie-najwyzszym-w-przejsciowej-opinii.