• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(30)/2017, dodano 19 kwietnia 2018.

Oddalenie skarg kasacyjnych w sprawach dotyczących postanowień Prezydenta RP odmawiających nominacji sędziowskich. Skarga do ETPC w Strasburgu

W dniu 7.12.2017 r. NSA w sprawach I OSK 857/17 oraz I OSK 858/17 oddalił skargi kasacyjne od postanowień WSA w Warszawie z 29.12.2016 r. w sprawie II SA/Wa 1652/16 oraz z 30.12.2016 r. w sprawie II SA/Wa 1675/16, którymi odrzucono skargi na postanowienia Prezydenta RP w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Naczelny Sąd ­Administracyjny stwierdził, że zaskarżone postanowienia Prezydenta RP nie podlegają kontroli sądów administracyjnych.

Trzech spośród niepowołanych sędziów postanowiło złożyć skargi do ETPC w Strasburgu. Jak poinformował media ich pełnomocnik, w skardze do ETPC stwierdzają, że przez to, w jaki sposób orzekł NSA, zostali pozbawieni prawa do rzetelnego procesu, które jest gwarantowane w art. 6 ust. 1 Europejskiej konwencji praw człowieka. Skarżący zarzucają państwu polskiemu, iż dostęp do sądu był nieskuteczny, gdyż sądy odmówiły rozpatrzenia i merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Tym samym, nie zapewniono kontroli postanowienia Prezydenta RP o odmowie powołania skarżących na stanowiska sędziowskie. Skarżący zostali pozbawieni prawa do odwołania się do sądu, gdy tymczasem funkcją sądów administracyjnych w ustroju państwa polskiego jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez kontrolę zgodności z prawem działalności administracji publicznej. Kolejny zarzut dotyczy braku poszanowania rządów prawa. Skarżący uważają, że Prezydent, podejmując decyzję w ich sprawie, nie zastosował się do zasad konstytucyjnych. Na skutek tego doszło do błędnego przekonania, że głowa państwa może dowolnie korzystać z prerogatywy do powoływania sędziów i nie jest związana przesłankami nominacji, procedurą nominacji ani zasadą legalizmu. Takie działanie uderza w niezawisłość i bezstronność sędziowską i prowadzi do sytuacji, w której wyłącznie Prezydent – w sposób całkowicie arbitralny – decyduje, kogo nominować na stanowiska sędziowskie. Skarżący wskazują również m.in. na naruszenie art. 13 konwencji poprzez brak poszanowania prawa do skutecznego środka odwoławczego. Uznano bowiem, że postanowienie Prezydenta o odmowie nominacji nie może być zakwalifikowane jako akt, od którego można się odwołać. Zdaniem skarżących, akty urzędowe wydawane przez głowę państwa w zakresie, w jakim dotykają sfery indywidualnych jednostek poprzez władcze rozstrzyganie o ich prawach i obowiązkach, podlegają kognicji sądów administracyjnych.

(IS, DGP1)

1 Źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/arty­ku­ly/1102685,etpc-sedziowie-ida-do-strasburga.html