• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 9 stycznia 2023.

Odpowiedź Komisarza UE do spraw Sprawiedliwości na list stowarzyszeń sędziowskich

W liście stanowiącym odpowiedź na list stowarzyszeń sędziowskich do KE, Komisarz UE ds. Sprawiedliwości Didier Reynders wskazał, iż: „Komisja uznała, że Polska nie podjęła niezbędnych środków, aby w pełni wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14.7. oraz 15.7.2021 r. (sprawy C-204/21 R i C-791/19, Komisja przeciwko Polsce). W dniu 7.9.2021 r. Komisja podjęła zatem dwie odrębne decyzje. Na mocy pierwszej z nich, w odniesieniu do postanowienia w sprawie środków tymczasowych z 14.7.2021 r., Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE, aby na Polskę zostały nałożone dzienne kary finansowe. W dniu 27.10.2021 r. Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE nałożył na Polskę 1 000 000 euro dziennej kary pieniężnej przez okres, w którym postanowienie w sprawie środków tymczasowych z 14.7.2021 r. nie zostanie w pełni wykonane. Po drugie, w odniesieniu do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 15.7.2021 r. Komisja postanowiła skierować do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Procedura nadal trwa”.

„W odniesieniu do Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przedłożonego przez Polskę, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych państw członkowskich, Komisja oceniła plan pod kątem wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie z rozporządzeniem każdy plan musi przyczyniać się do skutecznego rozwiązania wszystkich lub znacznej części wyzwań określonych w odpowiednich zaleceniach kierowanych do poszczególnych krajów, a Komisja musi być przekonana, że istnieje solidny system zarządzania i kontroli na szczeblu krajowym w celu ochrony interesów finansowych Unii. W przypadku Polski niezawisłość sądownictwa jest wyzwaniem, które zostało zidentyfikowane w zaleceniach kierowanych do Państwa kraju. W związku z tym, biorąc pod uwagę te kryteria oceny, Komisja i Polska uzgodniły dodanie do planu reformy sądownictwa, która ma zostać wdrożona, a następnie zweryfikowana poprzez ocenę osiągnięcia kolejnych kamieni milowych. Reforma ta powinna w efekcie osiągnąć trzy główne cele, które przewodniczący Komisji nakreśliła podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w październiku 2021 r. Polska będzie musiała wykazać, że te cele (kamienie milowe) zostały osiągnięte, zanim będzie mogła nastąpić jakakolwiek wypłata w ramach Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności”1.

IS

1 Całość listu na stronie: https://www.iustitia.pl/79-informacje/4497-odpowiedz-komisarza-do-spraw-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-didiera-reyndersa-na-list-stowarzyszen-sedziowskich-do-komisji-europejskiej.